Ympäristökulut 222 euroa asukasta kohden Helsingissä

Helsingin kaupungin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Helsingin kaupungin ympäristöraportin mukaan nämä ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa.

Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat vuonna 2013 kolme prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2012. Vuoteen 1990 verrattuna päästöt ovat tippuneet peräti 21 prosenttia.
Kasvihuonekaasupäästöistä 46 prosenttia syntyi kaukolämmityksestä, 23 prosenttia liikenteestä, 20 prosenttia kulutussähkön käytöstä ja kahdeksan prosenttia öljy- ja sähkölämmityksestä. Kaikkien päästöjen kannalta merkittävien sektoreiden päästöt pienenivät edellisvuodesta.

Meluntorjuntaa tehostettava
Raportista selviää, että liikenteen melulle altistuminen ei ole vähentynyt Helsingissä. Meluhaittojen ehkäisyssä avainasemassa ovat maankäytön ja liikenteen ratkaisut. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja meluntorjunnan yhteensovittaminen on kasvava haaste.
Ongelma-alueita ovat suurten väylien ja pääkatujen lähialueet, joilla liikennemäärät kasvavat. Uusissa asunnoissa meluhaittojen torjunta huomioidaan.
Melutasoja laskevat esimerkiksi melua vaimentavat päällysteet, nopeusrajoitusten ja ajonopeuksien alentaminen, hiljainen ajoneuvokalusto ja renkaat sekä meluesteet.
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn suosiminen hyödyntää sekä meluntorjuntaa että ilmansuojelua. Vuonna 2013 kaupunki hyväksyi meluntorjunnan toimintasuunnitelman, jossa listataan 26 toimenpidettä melun torjumiseksi lähivuosina.

Jätevedenpuhdistuksessa huipputulos
Jätevedenpuhdistuksessa saavutettiin erinomainen tulos. Typpikuorma väheni ennätyksellisen paljon. Viime vuonna Viikinmäellä käsitellyn jäteveden fosforista poistettiin 96,8 ja typestä 92,4 prosenttia. Helsingin edustan merialueelle kohdistuva fosforikuorma väheni 23 prosenttia ja typpikuorma 42 prosenttia edellisvuodesta. Rehevöitymisen kannalta typpikuorman pieneneminen on erityisen merkittävää.

Helsingin metsät ovat monimuotoisia
Kaupungin omistamien metsien luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden inventointi valmistui vuonna 2013 lukuun ottamatta saaristoa. METSO-ohjelman valintaperusteet täyttäviä kohteita löytyi Helsingistä noin 1 180 hehtaaria. Kohteista suurin osa on runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Ympäristökulut asukasta kohden 222 euroa
Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot ja HSY:n Helsingin osuudet mukaan lukien, kasvoivat edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja olivat yhteensä 236 miljoonaa euroa.
HSY:n vesihuollon osuus oli 50 miljoonaa euroa ja HSY:n jätehuollon osuus 48 miljoonaa euroa.
Helsingin kaupungin omasta toiminnasta aiheutuneet ympäristökulut olivat 2,9 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista ja 222 euroa asukasta kohden (212 € vuonna 2012).
Helsingin kaupungin vuoden 2013 ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 22 miljoonaa euroa, mikä oli 3,5 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista. Kaupungin ympäristöinvestoinnit kasvoivat 16 prosenttia edellisvuodesta.
Ympäristöraportissa esitettyjen tunnuslukujen tiedot löytyvät myös Helsingin sähköisestä ympäristötilastosta: http://www.helsinginymparistotilasto.fi/