Vesikatko – miten menee kuluttajan oikeudet?

Kuluttajien asemaan on tehty muutoksia ja täsmennyksiä esimerkiksi vesihuollon virheen, hinnanalennuksen, maksumuutosten ilmoittamisen, vesimittarin tarkistamisen sekä sopimuksen siirron osalta.
Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat päivittäneet vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.
Kuluttaja-asiamies valvoo toimitusehtojen lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta.
Tavanomaisesta vesihuoltolaitoksen laitteiston korjaus- tai huoltotyöstä aiheutuvaa keskeytystä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu asiakkaalle etukäteen, ei pidetä vesihuollon virheenä.
Virheenä ei myöskään pidetä sellaista vesihuoltolaitoksen palvelun häiriötä tai keskeytymistä, jota vesihuoltolaitoksen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.
Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi työtaistelutilanne, luonnononnettomuus tai ulkopuolisten toiminnan aiheuttamat esteet kuten vesihuoltoputken vaurioituminen maansiirtotöiden yhteydessä.

Hinnanalennusoikeus myös asunto-osakeyhtiöissä asuvilla
Kuluttajalla on vesihuollon virheen johdosta oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu vesihuollon yli 12 tunnin yhtäjaksoiseen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kaksi prosenttia kuluttajan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta.
Vesihuoltolaitos vähentää hinnanalennuksen laskusta todettuaan vesihuollon yhtäjaksoisen keskeytyksen.
Hinnanalennuksen saaminen yli 12 tunnin keskeytyksestä ei edellytä kuluttajalta erillistä vaatimusta.
Vastaava oikeus hinnanalennukseen on myös asunto-osakeyhtiössä asuvilla kuluttajilla ja tällöin vesihuoltolaitos maksaa hinnanalennuksen sopimuskumppaninaan olevalle taloyhtiölle.

Sopimusehtojen muutoksesta ilmoitettava selkeästi
Vesihuoltolaitoksen on ilmoitettava asiakkaalle maksujen muutoksista ja muutosten perusteista sekä taksarakenteen muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Ilmoitus on tehtävä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla ja se voidaan esimerkiksi lähettää laskun yhteydessä erillisenä tiedotteena asiakkaan laskutusosoitteeseen.
Jos asiakkaan laskut toimitetaan verkkopankkiin, ilmoitus on lähetettävä kiinteistön postiosoitteeseen tai asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Riittävää ei siten ole, että hinnanmuutoksesta ilmoitetaan pelkästään pankkiin lähetettävän e-laskun yhteydessä olevalla tiedotteella.
Kuluttaja on saattanut sopia pankkinsa kanssa laskujensa automaattisesta maksamisesta, jolloin hän ei saa tietoa hinnanmuutoksesta, jollei laitos ilmoita siitä erikseen kuluttajalle.

Vesimittarin mitattava oikein
Kuluttajien kannalta on tärkeää, että vesimittari mittaa kuluttajan vedenkulutuksen oikein.
Mittarin kunnossapito on laitoksen vastuulla ja laitos voi tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein tai mittarin vaihdon yhteydessä. Kuluttaja voi lisäksi erikseen pyytää vesimittarin tarkistamista.
Jos määrävälein tai vaihdon yhteydessä tehtävää mittarin tarkistusta ei ole tehty, ja myöhemmin todetaan, että mittari on mitannut väärin, kuluttajalla on oikeus saada laitokselta hyvitys liikaa maksamistaan käyttömaksuista.
Kuluttajan vaatimus käyttömaksujen palauttamisesta voi perustua tällöin siihen, että seuraavassa mittarin luennassa todetaan, että kuluttajan vedenkulutus on muuttunut olennaisesti mittarin vaihdon jälkeen ilman, että kiinteistössä on tapahtunut kuluttajan vedenkulutukseen vaikuttaneita muutoksia.
Kuluttaja voi vaatia mittausvirheeseen perustavia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos mittausvirheen syntymisajankohta ja sen vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.