Työmaan kosteudenhallinta vastuutetaan

Työmaalle pitäisi tehdä kosteudenhallintasuunnitelma ja nimetä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö, joka voisi olla esimerkiksi vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja.
Tällainen asia sisältyy Rakentamismääräyskokoelman osaan C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, jota koskeva asetusehdotus on nyt lähetetty laajalle lausuntokierrokselle.
Tarkoitus on, että uusi asetus korvaa vuonna 1998 annetun C2-määräyksen.
Asetusta sovellettaisiin ministeriön lähetekirjeen mukaan uudisrakentamisen suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen, jollei asetuksessa toisin mainittaisi.
Asetusluonnoksessa on tarkennettu rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä siten, että ne ohjaavat entistä paremmin kosteusteknisesti terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen. Siinä on esitetty ehdotukset velvoittaviksi säännöksiksi rakennuksen kosteustekniseen suunnitteluun yleisesti sekä rakennusosittain jaoteltuna.
Asetusta täydentävät ympäristöministeriön ohjeina aikanaan julkaistavat suositukset, jotka julkaistaan myöhemmin erikseen vuoden 2017 aikana. Uusi asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.