Tuulivoima haittaa harvoja

Tuulivoiman ääni häiritsee harvoin sisätiloissa tai nukkuessa. Äänen häiritsevyyden arvioiminen sisätiloissa on erityisen tärkeää äänen terveysvaikutusten kannalta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemminkin saatuja tuloksia, joiden mukaan tuulivoimaloiden ääntä ei yleisesti koeta häiritseväksi tuulivoima-alueilla.
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla kyselytutkimuksella haluttiin selvittää, miten yleisiä tuulivoiman äänen aiheuttamat haitat Suomessa ovat.
Tutkimustulosten mukaan harva koki tuulivoimaloiden äänestä aiheutuvan häiriötä sisätiloissa tai nukkuessa. Ulkona äänen koettiin häiritsevän enemmän kuin sisätiloissa.
Ihminen voi kuulla infraääntä, jos se on riittävän voimakasta. Myös tuulivoimalat tuottavat infraääntä, mutta se jää huomattavasti kuulokynnyksen alapuolelle.
Julkisuudessa on esitetty, että tuulivoimaloiden läheisyydessä koetun oireilun aiheuttaja olisi nimenomaan infraääni. THL:n tutkimuksessa oireilun yleisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa eri etäisyysvyöhykkeiden välillä.
Jos tuulivoimaloiden infraääni olisi syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähimpänä tuulivoimaloita, jossa myös altistuminen on suurinta, tutkimusraportissa todetaan.
Vaikka selkeää tieteellistä näyttöä on saatu ainoastaan siitä, että kuultavissa oleva tuulivoiman ääni voi häiritä, on tuulivoimaloiden ympäristössä asuvien huoli todellista ja se tulee ottaa vakavasti.
THL:n tutkimustulosten mukaan tuulivoiman terveysvaikutuksista koettu huoli vaihtelee eri tuulivoima-alueilla ja oli paljon yleisempää kuin äänestä koettu häiritsevyys.

Suomessa häiritsevyyttä tutkittu kattavasti
– Suomessa on tehty asukastutkimuksia lähes kaikkien jo rakennettujen modernien tuulivoimapuistojen läheisyydessä. On merkittävää, että tehdyt tutkimukset ovat linjassa toistensa kanssa. Tuulivoima-alueilla asuvien ihmisten kuuleminen on silti jatkossakin tärkeää, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestöpäällikkö Heidi Paalatie.
Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti Suomessa kahdellatoista paikkakunnalla. Tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittaminen on toteutunut tutkimustulosten valossa hyvin, eikä suurin osa lähiasukkaista koe tuulivoimasta häiriötä.
Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Suomessa on tehty iso joukko muita selvityksiä, joiden tulokset kertovat, että tuulivoimaan suhtaudutaan positiivisesti energiantuotantomuotona.
Vaikka Suomen tuulivoimapuistoja onkin tutkittu laajasti, tarve puolueettomalle tutkimustiedolle on suuri. Uusia tutkimustuloksia onkin odotettavissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Esimerkiksi Tanskasta odotetaan syksyn kuluessa laajoja koko kansan terveystietoihin perustuvia tutkimustuloksia siitä, ovatko esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet yleisempiä tuulivoimaloiden lähellä asuvien joukossa kuin muulla väestöllä.