Turvallisella pihalla on hyvä olla ja kulkea

Taloyhtiön piha

Taloyhtiön kevääseen ja syksyyn on syytä sisällyttää turvallisuuskävely, jolloin listataan kiinteistön ja sen asukkaiden turvallisuuden kannalta korjausta vaativat kohdat. Pelastustien teko vaatii rakennuslupaviranomaisen käsittelyn. Leikkialueen laitteiden turvallisuus on taloyhtiön vastuulla.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on tehnyt turvallisuuskävelyn tarkastuslistan, jonka avulla on helppo katsoa, ovatko kaikki asiat pihalla kunnossa.

– Suosittelisin tekemään taloyhtiössä turvallisuuskävelyn vuodenaikojen mukaan. Keväällä katsotaan turvallisuusasiat kesän ja alkusyksyn kannalta. Syksyllä mietitään talveen liittyvät asiat, miten varaudutaan esimerkiksi kattolumien seurantaan tai liukkaudentorjuntaan, SPEK:n erityisasiantuntija Ira Pasi sanoo.

Turvallisuuskävely antaa hyödyllistä tietoa myös silloin, kun taloyhtiö ryhtyy suunnittelemaan piharemonttia.

– Jos suunnitteluvaiheessa ei oteta huomioon turvallisuutta ja riskikohdat paljastuvat vasta myöhemmin, niiden korjaaminen jälkikäteen maksaa. Piha kannattaa suunnitella lasten, aikuisten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden näkökulmasta unohtamatta pelastusturvallisuuttakaan, Pasi toteaa.

Osoite näkyviin

Turvallisuus on muutakin kuin pelastusturvallisuutta.

– Todennäköisin tapaturma, mihin joudumme, on kaatuminen, kompastuminen tai liukastuminen. Kun piha on hyvin hoidettu, valaistus kunnossa ja liukkaudentorjuntakin hoidettu, asukkaiden on turvallista kulkea, Ira Pasi sanoo.

Piharemontissa kannattaa kiinnittää huomiota osoitemerkintöihin, jotka ovat Pasin mukaan usein puutteellisia ja voivat vaikeuttaa ambulanssin tai paloauton perille tuloa.

– Pitäisi huolehtia siitä, että kadun nimi ja talon numero näkyvät selvästi ympäri vuoden, kaikkina vuorokaudenaikoina ja jokaisesta suunnasta, mistä taloyhtiöön tullaan.

Talon numero kissan kokoisin kirjaimin ja riittävästi valoa, että tärkeät osoitetiedot näkyvät pimeälläkin.

Jos yhtiöön kuuluu useampi rakennus, tarvitaan kunnollinen opastetaulu pääsisäänkäynnin luokse. Se pitää myös asentaa oikeaan asentoon ja niin, että siitä näkee helposti rakennusten sijainnin ja hahmottaa oikean kulkureitin.

– Pihan kasvillisuus voi kasvaa vuosien saatossa huomaamatta niin suureksi, että se varjostaa ja pimentää pihaa. Kevään korvalla onkin hyvä ajankohta katsoa, pitäisikö pensaita tai puita raivata ja silläkin tavoin lisätä pihan turvallisuutta, Pasi toteaa.

Kasvit eivät saa haitata kulkureittejä, lasten turvallista leikkimistä leikkialueella tai pelastajien kulkemista onnettomuustilanteissa. Piharemontin muita mietittäviä ovat matontamppaus- ja pyykinkuivatustelineet, aitaaminen, autojen pysäköinti ja kulkureitit.

Pelastustie ei ole yksin yhtiön asia

Piharemontissa voidaan parantaa olemassa olevaa pelastustietä tai perustaa sellainen, ellei sitä entuudestaan ole.

– Taloyhtiö ei voi kuitenkaan omatoimisesti  perustaa pelastustietä eikä merkitä sitä minkälaisella kyltillä tahansa. Se on rakennuslupaviranomaisen käsittelyn vaativa asia, Ira Pasi sanoo. Rakennuslupaviranomainen arvioi, täyttääkö suunniteltu pelastustie lain asettamat vaatimukset ja minkälaisella merkillä se pitää varustaa. Tämä voi tulla taloyhtiölle yllätyksenä, ettei siitä voi itsenäistä päättää, Pasi sanoo.

Pelastuslaissa sanotaan, että pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä kuten suuria kukkaruukkuja tai betoniporsaita.

– Mitä, jos betoniporsaat estävät pelastusajoneuvon tai ambulanssin pääsyn pelastustehtäviin?

Taloyhtiö on kiinteistönomistajana vastuussa, ja siksi on tärkeä tiedostaa vastuun merkitys myös silloin, jos esteen vuoksi pelastustilanteesta tulee jotakin lisäseuraamuksia.

Pelastustielle pääsy voidaan estää turvapuomilla. Puomi ei kuitenkaan voi olla minkälainen tahansa suurilla lukoilla varustettu, vaan sellainen, joka täyttää paikallisen pelastuslaitoksen antamat ohjeet ja standardit. Esimerkiksi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastustie-ohje määrittelee, että pelastustielle voidaan sijoittaa vain kolmioavaimella avattava sulkupuomi.

– Koska pelastustiehen liittyvät ratkaisut ovat talokohtaisia, parhaita asiantuntijoita ovat rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset. Voihan taloyhtiön edustaja pyytää vaikka palotarkastajan aluksi katsomaan, miten taloyhtiön kannattaisi ratkaista pelastustien toteuttaminen. Pelastustietä pitää pystyä käyttämään ympäri vuoden. Sen pitää olla riittävän leveä runsaslumisenakin talvena.

– Tämäkin asia pitää muistaa jo silloin, kun reittien auraaminen alkaa, että ne pysyvät läpi talven riittävän leveinä, Pasi toteaa.

Leikkialueen turvallisuus yhtiön vastuulla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES sai vuonna 2017 viitisen ilmoitusta, jotka koskivat taloyhtiön pihan leikkikentän turvallisuutta.

– Kun tällainen kuluttajailmoitus tulee, selvitämme taloyhtiön kanssa, mitä on tapahtunut ja miten turvallisuudesta on yleisesti ottaen huolehdittu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että menisimme paikan päälle tekemään tarkastuskäyntejä. Tarvittaessa sekin on mahdollista, ylitarkastaja Jaakko Laitinen TUKESin Kuluttajapalveluista kertoo.

Tukes ei anna hyväksyntöjä leikkikenttien turvallisuudesta, vaan vastuu siitä kuuluu palveluntarjoajalle.

– Kuluttajaturvallisuuslain mukaan taloyhtiön on huolehdittava siitä, että leikkipaikan käytöstä ei aiheudu vaaraa, leikkivälineet ovat kunnossa ja niitä on turvallista käyttää. Taloyhtiö vastaa leikkikentästä siinäkin tapauksessa, vaikka talossa ei asuisi lapsia eikä välineitä käytettäisi, Laitinen toteaa.

Taloyhtiö on Kuluttajaturvallisuuslain tarkoittama toiminnanharjoittaja, jolla on velvollisuus ilmoittaa vaaraa aiheuttavasta kuluttajapalvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistä Tukesiin.

– Tätä taloyhtiöt eivät välttämättä tiedä tai ole tiedostaneet. Taloyhtiön pitää ilmoittaa meille, jos saavat tietoonsa, että heidän tarjoama leikkikenttänsä aiheuttaa käyttäjilleen vaaraa ja samalla kertoa, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt vaaran poistamiseksi. Me varmistamme tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden vaaran poistamiseksi.

Lisäksi ilmoitukset auttavat valvonnan ja viestinnän kohdentamista valtakunnallisesti. Jos leikkikenttävälineessä on rakenteellinen turvallisuuspuute, korjaavat toimet ulotetaan koko maahan ja tarvittaessa jaetaan tietoa muiden maiden viranomaisille.

Vanha ja hyväkuntoinen kelpaa

Valmistaja antaa leikkivälineille käyttöohjeet, jotka koskevat myös huoltoa ja tarkastusta. Lisäksi EU:n leikkikenttävälineitä koskevissa standardeissa on ohjeita tarkastuksista. Huolto- ja tarkastustarpeeseen vaikuttavat käyttäjämäärä, ilkivalta ja vaihtelevat sääolosuhteet.

– Leikkikenttien turvallisuutta koskevassa laissa ei määrätä yksityiskohtaisesti huolto- ja tarkastusvälejä. Taloyhtiön asukkaiden onkin tärkeää silmämääräisesti arvioida huoltamisen ja laajempien tarkastusten tarvetta, Laitinen sanoo.

– Jokainen asukas voi esimerkiksi möyhiä turvahiekan pehmeäksi. Tärkeää on, että asukkaat tekevät havaintoja ympäri vuoden ja ilmoittavat puutteista ja vioista hallitukselle tai isännöitsijälle.

Tarkastamisessa voidaan käyttää apuna kaupallisia leikkikenttätarkastajia.

– Lainsäädännössä ei ole määritelty tarkastajalle pätevyysvaatimuksia, joten taloyhtiöllä ei ole mitään velvoitetta ulkopuolisen tarkastajan käyttämiseen. Laajemman ja yksityiskohtaisemman tarkastuksen tekijällä täytyy kuitenkin olla syvempää osaamista ja tietoa aiheesta, Jaakko Laitinen sanoo.

Taloyhtiöiden leikkikentiltä ei vaadita kuluttajaturvallisuuslain mukaista turvallisuusasiakirjaa silloin, kun leikkikentällä on vain muutama leikkiväline.

– Suosittelen kuitenkin aina laatimaan jonkinlaisen turvallisuussuunnitelman, jossa kuvataan, miten leikkikentän ja piha-alueen turvallisuudesta pidetään huolta. Suunnitelmanhan voi liittää osaksi pelastussuunnitelmaa. Jos taloyhtiöllä on useamman taloyhtiön yhteinen korttelileikkikenttä välineineen, jonka käyttöaste on suurempi ja erilaisia välineitä enemmän, silloin leikkikentästä pitää laatia turvallisuusasiakirja.

TUKESilta kysytään usein, pitääkö leikkivälineet päivittää uusien standardien mukaisiksi.

– Ei tarvitse päivittää eikä poistaa silloin, kun välineet eivät aiheuta vaaraa käyttäjilleen. Standardit on tarkoitettu lähinnä laitevalmistajien työkaluiksi siihen, että ne pystyvät valmistamaan turvallisia tuotteita, Laitinen toteaa. Tarjouspyynnössä on syytä viitata standardeihin ja edellyttää, että tilattavat välineet ovat turvallisuusvaatimusten mukaiset.

Teksti: Riina Takala-Karppanen