Tunnista kemiallisille aineille altistavat työtehtävät

Rakennusalalla kemiallisille aineille altistutaan eniten rakennusten purkutyössä, esimerkiksi putkieriseiden purkamisessa, ja muissa pölyisissä rakennustöissä, sekä rakennusjätteiden siivoustyössä, betonin piikkaamisessa ja hiomisessa.
Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tekemästä selvityksestä, jonka tavoitteena oli tunnistaa eniten kemiallisille aineille altistavat alat ja työtehtävät Suomessa.
Näissä työtehtävissä altistutaan muun muassa styreenille, liuotinaineille, rakennuspölylle, kvartsille, nikkelille ja dieselpakokaasuille. Rakennuspurkutyöt puolestaan altistavat syöpävaaralliselle kvartsille sekä hienojakoiselle rakennuspölylle, joka saattaa aiheuttaa hengityselinhaittoja. Kemikaaleille ja pölyille altistutaan myös monissa muissa rakennusalan töissä sekä eri teollisuusalojen ammateissa, muun muassa betoni- ja puuteollisuudessa.

Käytännönläheisiä ohjeita on tulossa
Kemikaaleille ja pölyille altistutaan työpaikoilla tällä hetkellä vähemmän kuin esimerkiksi ennen vuosituhannen vaihdetta. Toisaalta tieto kemikaalien haittavaikutuksista on lisääntynyt ja on todettu, että haittoja esiintyy alhaisemmilla pitoisuuksilla kuin mitä aiemmin arvioitiin. Tästä syystä myös työpaikoille annetut sallitut pitoisuudet ovat vuosien varrella laskeneet.
Nyt tehty selvitys kemiallisesta altistumisesta työpaikoilla on osa Kemikaaliriskien hallinta kuntoon (Kemku) -hanketta.
Tehty selvitys pohjautuu Työterveyslaitokselle kertyneeseen rekisteritietoon altistumistasoista ja ammattitaudeista eri töissä sekä altistuvien määristä. Kemiallisen riskin arvioinnissa huomioitiin eri altisteiden aiheuttamat terveysriskit ja haitat. Arviointiin osallistuivat Työterveyslaitoksen ja aluehallintoviraston asiantuntijat.
Hankkeessa koottua tietoa käytetään hyväksi, kun kehitetään ohjeita ja suosituksia kemiallisen altistumisen ja terveysriskien hallintaan riskialtteimmissa ammateissa.
Syksyllä 2015 julkaistaan käytännönläheisiä malliratkaisuja työpaikoille sekä materiaalia työsuojelun asiantuntijoille ja työterveyshuolloille.
Kemikaaliriskien hallinta kuntoon (Kemku) -hankkeessa ovat mukana Ammattiliitto PRO, Kemianteollisuus ry, sosiaali- ja terveysministeriö, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Työterveyslaitos.

Kemikaaliturvallisuus-verkkosivut:
Kemikaalivihi:
Riskienhallinnan malliratkaisuja: