Tampereelle kulttuuriarvoja säilyttävää viherrakentamista

Kokonaisvaltainen viherrakentaminen ja keskustan rauhoittaminen ajoneuvoliikenteeltä ovat muutamia Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnoihin sisältyvistä ehdotuksista, jotka se antoi Tampereen kaupungille Tampereen keskustan strategisesta osayleiskaavasta ja viherverkkosuunnitelmasta.

Tampereen kaupungin keskusta-alueen asukkaiden elinympäristön laadun kannalta on keskeistä säilyttää ja kehittää viherrakenteen jatkuvuutta Tammerkosken rannoilta Pyynikin valtakunnallisesti arvokkaalle harjulle, Kauppiin sekä Santalahden suuntaan.

ELY-keskus pitää tärkeänä, että keskusta-aluetta tiivistettäessä viherverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena ja maankäytön jatkokehityksen ratkaisuissa huomioidaan rantojen virkistyskäytön tarpeet riittävän laajoina, kaikkia väestönosia palvelevina vapaa-alueina sekä Tampereen keskusta historiallisesti arvokkaiden puistojen kaupunkina.

Strategisen suunnittelun lähtökohtana tulee erityisesti ottaa huomioon Tammerkosken valtakunnallinen arvo yhtenä maamme keskeisimmistä teollisista kulttuurimaisemista ja rakennetuista ympäristöistä.

Keskusta julkiselle, Rantaväylä läpikulkuliikenteelle

Osayleiskaavan luonnosvaihtoehtoihin on Tampereen ydinkeskustan alueelle merkitty kaupunkikehittämisen alue, jolla tavoitellaan erityisesti liiketoiminnan edellytysten, saavutettavuuden ja kävelyalueen elävyyden monipuolista kehittämistä.

ELY-keskus näkee, että kaupunkikehittämisen aluetta tulisi laajentaa kattamaan rautatieaseman itäpuolinen alue monipuolisena liiketoiminnan ja palvelujen alueena. Alueen merkitys eri liikennemuotojen solmukohdassa tulee jatkossa kasvamaan.

Liikennejärjestelyjen osalta Tampereen keskustan kehittämisen merkittävin ohjaava tekijä on ydinkeskustan rauhoittaminen ajoneuvoliikenteeltä.  Pysäköintilaitosten helppo saavutettavuus on erityisen tärkeää.

ELY-keskus katsoo, että strategisessa osayleiskaavassa esitettävät maanalaiseen pysäköintiin johtavat kulkuväylät tulee sijoittaa siten, että henkilöajoneuvoliikennettä ei tarpeettomasti ohjata keskustan katuverkolle. Tämä korostaa ELY-keskuksen mukaan Näsinkallion eritasoliittymän ja Kunkun parkin roolia.

Keskustan liikennejärjestelyissä tulee huolehtia myös siitä, että Rantaväylän rooli sujuvana seudullisen liikenteen välittäjänä säilyy. Tärkeää liikenteen toimivuuden kannalta on myös Ratapihankadun toteuttaminen.