Taloyhtiö ilmoitusvelvollisuuden piirissä

Taloyhtiö on myös velvollinen ilmoittamaan verottajalle korjausurakassa alihankkijoille maksetut maksut. Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan  ensi vuoden heinäkuussa. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa tiedot verottajalle kuukausittain.

Tähän menettelyyn johtavat eduskunnan juuri hyväksymät verotusmenettelylakiin ja työturvallisuuslakiin tehdyt muutokset. Lainmuutoksen perusteella taloyhtiö rakennuttajana ja mahdollisesti rakentamispalveluiden tilaajanakin velvollinen huolehtimaan siitä, että verottajalle toimitetaan kuukausittain tietoa alihankkijoille maksetuista maksuista. Tämä perustuu lakimuutoksen, jonka mukaan rakennuttajille, päätoteuttajille ja rakennustyön tilaajille tulee merkittävät työmaakohtaiset tiedonantovelvoitteet.

Lisäksi pääurakoitsijan täytyy pitää kaikista  työmaan työntekijöistä luetteloa ja ilmoittaa tiedot kuukausittain verottajalle kaikista yhteisillä rakennustyömailla työskennelleistä.

Uusi menettely astuu voimaan vuoden 2014 heinäkuussa.

Yhdessä aiemmin voimaan tulleen veronumerolainsäädännön kanssa lainmuutokset lisäävät merkittävästi rakennusalalla toimivien talousrikollisten kiinnijäämisriskiä.

Rakennusteollisuus aktiivisena

Rakennusteollisuus RT on ollut aktiivisesti mukana lainvalmistelussa ja pitää lakipakettia pääosin onnistuneena. Järjestö korostaa kuitenkin, että ennen lakimuutosten voimaantuloa on vielä paljon tehtävää.

– Erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja Verohallinnon on panostettava tarkentavien ohjeiden antamiseen. Vaadittavien ilmoitusten sisältö ja lain keskeiset käsitteet tulee saada yksiselitteisiksi. Täsmennystä vaatii muun muassa se, mitä tarkoitetaan ’yhteisellä rakennustyömaalla työskentelyllä’. Onko esimerkiksi työmaalle tavaran kuljettaminen työmaalla työskentelyä ja tuleeko yksittäisestä sähkörasian paikan vaihtamisesta ja siihen liittyvästä maalaustyöstä ilmoittaa Verohallinnolle? työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä sanoo.

Karin mukaan ohjeiden tulee olla käytössä tämän kevään aikana, jotta ilmoitusvelvollisuuksien hoitamiseksi välttämättömät sähköiset järjestelmät ehditään rakentaa, testata ja ottaa käyttöön ennen lain voimaantuloa.

Rakennus- ja kiinteistöalan perustama Suomen Tilaajavastuu Oy kehittää parhaillaan järjestelmiä, joilla työmaiden tiedot saadaan läpinäkyviksi niin tilaajille kuin viranomaisillekin.

– Lakimuutosten myötä rakennustyömailla on myös siirryttävä yhä enemmän sähköiseen kulunseurantaan. Kyseessä on suuri muutos nykyisiin toimintatapoihin, Kari toteaa.

2 Comments

  1. Jos taloyhtiö maksaa jotain n.s. alihankkijalle, eihän se silloin ole alihankkija?! Oonks mä tyhmä vai, mutta jos taloyhtiö tekee sopimuksen jonkun kanssa, se on pääurakoitsija. Jos tämä n.s. pääurakoitsija palkkaakin omissa nimissään joitain muita, eivätkö ne ole juuri tämä pääurakoitsijan alaisia? Voiko taloyhtiö muka saada tietoonsa näiden pää- ja aliurakoitsijan väliset palkka- ym. tiedot ja ilmoittaa verottajalle, ei kai se näin voi mennä, vai meneekö? Epäilen, tai sit oon tyhmä…

    • Lakimuutoksessa lähdetään siitä, että velvollisuus tietojen antaminen myös alihankkijamaksatuksesta koskee vuoden 2014 heinäkuusta alkaen rakennuttajia, päätoteuttajia ja rakennustyön tilaajia. Käytännössähän taloyhtiö tekee pääsääntöisesti sopimuksen pääurakoitsijan kanssa, mutta nyt lain myötä tulee useammallekin taholle velvollisuus ilmoittaa verottajalle myös alihankintaprosessin maksatus- ja laskutuskuviot.
      Tilaajavastuu.fi:n tiedotustilaisuudessa 12.4.2013 kerrottiin, että Suomen Tilaajavastuu Oy avaa vuonna 2014 voimaantulevien velvoitteiden hoitamiseksi Työmaarekisterin ja Työmaa-avaimen. Ne on tarkoitettu viranomaisille, työn tilaajille ja tavallisille asukkaillekin.
      Pyrkimyksenä nimenomaan on tehdä alihankkijoidenkin laskuttamisesta näkyvämpää, todennettavaa ja avoimuus näin ollen lisääntyy. Esimerkiksi Työmaa-avain kertoo kaikille osapuolille, että lakisääteiset velvoitteet on hoidettu. Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.tilaajavastuu.fi

Kommentointi on suljettu.