Taloudellinen hyväksikäyttö ikääntyvien vaarana

Yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, poliisiylitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta toteaa.
Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista yli 16 000 johti rikostutkintaan.
Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä kolminkertaistuu. Ikääntyminen itsessään ei heikennä henkilön kykyä huolehtia henkilökohtaisista asioistaan tai tehdä esimerkiksi rahaan ja omaisuuteen liittyviä päätöksiä. Kuitenkin sairaudet ja avun tarve lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Muistia heikentävistä sairauksista kärsii viidentoista vuoden kuluttua arviolta yli 200 000 ikääntynyttä.
Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on tyypillisesti ns. piilorikollisuutta, sillä rikollinen on usein uhrin lähipiiriin kuuluva henkilö, eivätkä väärinkäytökset päädy viranomaisten tietoon.

Opas hyväksikäytön tunnistamiseen
Viime vuoden helmikuussa käynnistyi Tikka ‒ Tunnista ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö -hanke. Sitä johtaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.
Hankkeessa laadittiin opas ikääntyneeseen kohdistuvan taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseen ja torjuntaan.
Opas on tarkoitettu mm. ikääntyneitä asiakkaita työssään kohtaaville pankkien työntekijöille.
– Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ikääntyvään henkilöön kohdistuvat taloudellisen hyväksikäytön eri muodot ja pyrkiä löytämään keinoja, joilla sitä voitaisiin ehkäistä, kertoo johtaja Risto Karhunen Finanssialan Keskusliitosta.
Pankeissa on Karhusen mukaan tunnistettu tilanteita, joissa epäillään ikääntyneen taloudellista kaltoinkohtelua.
Asiaan on kuitenkin vaikeaa puuttua.
Pankkien on mahdollista ilmoittaa epäilystään maistraattiin edunvalvontatarpeen selvittämiseksi. Ilmoitus on kuitenkin voimakas puuttuminen asiakkaan itsemääräämisoikeuteen. Ilmoituksia tehdään harvoin.