Taajamien hulevedet hyötykäyttöön

Taajamien hulevesien hallitsemiseen pitäisi kehittää luonnonmukaisia ratkaisuja, joilla hulevedet voidaan käyttää hyödyksi, puhdistaa ja vähentää sitä kautta vesistöihin ja mereen kohdistuvaa kuormitusta. Hulevesien avulla voidaan myös tukea taajamaluonnon monimuotoisuutta ja luoda viihtyisämpää kaupunkiympäristöä.

Lisääntyvät hulevedet ja sekaviemäröinti ongelmina

Lisääntyvä hulevesien määrä on ongelma erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla, joilla laajat asfalttipinnat estävät luontaista imeytymistä, viivytystä ja puhdistumista. Hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu rakennetuilta pinnoilta ja liikenteestä lukemattomia haitallisia aineita, kuten ravinteita, raskasmetalleja ja öljyjä.

Helsingin keskustassa ja muilla vanhoilla Uudenmaan keskusta-alueilla ongelmia aiheuttavat erityisesti jätevedenpuhdistamolle johtavat sekaviemärit, joihin johdetaan sekä yhdyskuntajätevedet että hulevedet. Rankkasateilla viemäriverkoston kapasiteetti johtaa vesiä puhdistamolle, joka voi ylittyä, ja sadevesien mukana myös puhdistamatonta jätevettä voi päätyä suoraan vesistöihin ylivuotona.

Uudemmilla alueilla jäte- ja hulevesiviemärit on erotettu toisistaan, mutta hulevedet johdetaan silti suoraan putkia pitkin puhdistamattomina vesistöihin. Eko-Viikissä Helsingissä sen sijaan on jo toteutettu luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja.

Luonnonmukaisia ratkaisuja etsitään

Hulevesien luonnonmukaisten ratkaisujen kehittämisestä on kysymys Helsingin kaupungin koordinoimassa kolmevuotisessa (2012 – 2015) kansainvälisessä hankkeessa CITYWATER – Benchmarking water protection in cities. Tarkoitus on, että vuosien 2014 ja 2015 aikana Helsingissä, Tallinnassa ja Turussa syntyisi luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja, joiden avulla hulevedet voidaan käyttää nykyistä paremmin hyödyksi tai saadaan puhdistettua, minkä ansiosta vesistöihin ja mereen kohdistuva kuormitus vähenisi.

Hanke saa rahoitusta Euroopan komission Life+ ohjelmasta (50%) ja Suomen ympäristöministeriöstä, minkä lisäksi partnerit osarahoittavat hanketta. Budjetti on 1,2 miljoonaa euroa.

CITYWATER tekee tiiviisti yhteistyötä myös Itämerihaasteen kanssa. Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien koordinoima Itämeren suojelua edistävä kansainvälinen verkosto, johon kuuluu yli 190 kumppaniorganisaatiota.

Vesiä suojelevia maisemarakenteita

Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen Keidas-hankkeessa taas kehitetään vesiä suojelevia maisemarakenteita taajamiin sekä edistetään niihin liittyvää ympäristötietoisuutta.

Hankkeessa on rakennettu Nummelaan, Vihdin Enäjärven läheisille asuinalueille kosteikkopuistoja, joilla paikallisen luonnon toimintaa hyödynnetään tehokkaasti hulevesien hallinnassa.

Hanke tulee antamaan tietoa kosteikkojen vaikutuksista veden laatuun ja määrään, kasvihuonekaasujen sitoutumiseen ja vapautumiseen sekä taajamaluonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen tuloksia jalkautetaan mm. talkoin, lasten kosteikkoleirein sekä ammattilaisille suunnatuin kurssein.

EU:n Life+-ohjelman (50 %) ja Suomen ympäristöministeriön rahoittama viisivuotinen (2012-2017) Keidas-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen, Vihdin kunnan,  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Kaikki projektipartnerit ovat mukana Itämerihaasteessa. Hankkeen budjetti on 3,4 milj euroa.

www.citywater.fi

www.itamerihaaste.net