Sähkösopimusten kilpailuttaminen hankalaa

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön sopimus on tällä hetkellä käytössä kolmanneksella vastaajista. Näin oli myös 2011, joten uusiutuvan sähkön osuus ei ole lisääntynyt kuntien hankinnoissa.
Tämä käy ilmi Motivan hankintapalvelun teettämästä kuntahankkijoille sähkön ostamista koskevan kyselyn. Sillä haluttiin selvittää, mitä sähköä julkinen sektori hankkii ja miten. Vastaava kysely tehtiin myös vuonna 2011.
Kyselyssä kävi ilmi myös se, ettei sähkön alkuperätakuujärjestelmä ole tuttu kuntahankkijoille, sillä yli puolet vastaajista ei tuntenut sitä.
Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä pidetään kalliina, vaikka sitä ei välttämättä oltu edes kilpailutettu. Sähkösopimuksen kilpailuttaminen koettiin myös hankalaksi.
Esimerkiksi seudun ilmastostrategia ohjaa ostamaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, mutta useimmiten tällaista oman organisaation ohjaavaa kannustinta vihreiden sertifikaattien hankintaan ei ole. Kuntahankinnoissa koettiin myös, että on veronmaksajien etu hankkia halvinta mahdollista sähköä.
– Kuntien kannattaisi tutkia myös sähkön alkuperätakuuasioita ja sisällyttää uusiutuva energia hankintastrategiaansa. Se saattaisi tulla jopa edullisemmaksi veronmaksajille. Omalla alueella tuotettu energia tuo myös työpaikkoja ja verotuloja, muistuttaa ryhmäpäällikkö, uusiutuvan energian asiantuntija Timo Määttä Motivasta.

Alkuperätakuuseen huomiota
– Sähkön alkuperätakuuta hyödyntämällä voi pienentää omaa hiilijalanjälkeä ja vähentää sähkönkäytön ja -tuotannon aiheuttamia haittoja, sanoo asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta.
Alkuperätakuun myöntäminen perustuu aina tuotannon mittauksiin, ja takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä.
Euroopan laajuinen käytäntö sähkön alkuperätakuusta on ollut Suomessa käytössä pian kaksi vuotta. Järjestelmää valvoo Energiavirasto ja alkuperätakuurekisteriä ylläpitää Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Finextra Oy.
Alkuperätakuusertifikaatit ovat markkinalähtöinen tapa tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja ne ovat käytettävissä jopa ilman uutta sähkösopimusta. Niiden käyttö on osoitus vastuullisesta ja ympäristömyötäisestä toiminnasta.
– Sähkön alkuperätakuu on vielä varsin tuntematon, vaikka vain varmennettua sähköä saa markkinoida uusiutuvana. Motiva teetti kuntahankkijoille keväällä kyselyn, johon vastanneista alle puolet tuntee Sähkön alkuperätakuujärjestelmän, Suur-Uski sanoo.
Alkuperätakuiden hankinta ja valinta voi käytännössä perustua moniin asioihin. Alkuperätakuita voi hankkia koko sähkön käytön kattamiseksi tai vain osittain. Tarjolla on tuotantomuodoista bioenergia, vesivoima, tuulivoima tai aurinkoenergia, joista voi valita omalle organisaatiolle sopivimman. Hinta on kuitenkin usein se ratkaiseva tekijä, ja uusiutuvalla tuotettu sähkö voi olla se edullisin vaihtoehto.

Lisätietoja: www.motiva.fi/sahkonalkupera

1 Comment

  1. Ei pitäisi kilpailuttaa, koska se johtaa yleisesti energian vakiohintaisiin määräaikaisiin sopimuksiin, jossa sähköstä maksetaan liikaa päästöttömien tuotantomuotojen ollessa vallalla ja liian vähän, kun tuotantoon ovat tulleet runsaspäästöisemmät tuotannot. Edullisin, oikea ja ympäristöystävällisin tapa on ostaa sähkönsä toistaiseksi voimassaolevilla tuntihinnoitetuilla pörssihinnoilla kahden viikon irtisanomisajalla. Tuntihinnan korkeus osoittaa korkeimpien päästöjen ajankohdat ja päästöjen korkeammat kustannukset peritään oikeammalta kuormalta. Silloin sähkölaskun suuruuteen voi vaikuttaa sekä käyttöajankohdan valinnalla että sähköä säästämällä. Sähkö tulee aina lähimmiltä voimalaitoksilta mitä ne sitten lienevätkään ja tuotannon on aina vastattava kulutusta.
    ”Kilpailutus” ei kuulu enää tuntimittausten aikakauteen, se oli ennen sitä. Nyt valitaan pörssisähköä pienimmällä marginaalilla ja perusmaksulla myyvä tunnettu sähkön toimittaja.

Kommentointi on suljettu.