Sähkön hinnalle korotuskatto

Sähköyhtiöt eivät voi enää korottaa sähkön siirto- ja jakelumaksuja kohtuuttomasti, sillä siihen tulee vuotuinen 15 prosentin korotuskatto.
Sähkön siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia rajoitetaan 1.9.2017 alkaen.
Verkkoyhtiöiden tuottoja kokonaisuudessaan valvoo jatkossakin Energiavirasto, joka voi puuttua rikkomuksiin.
Sähkömarkkinalain muutoksella helpotetaan lisäksi harvaan asutuilla alueilla toimivien jakeluverkkojen mahdollisuutta saada lisäaikaa toimitusvarmuusinvestointiensa toteuttamiseen. Energiavirasto voi myöntää tällaiselle jakeluverkolle lisäaikaa toimitusvarmuusvaatimusten toteuttamiseen vuoden 2028 lopusta aina vuoden 2036 loppuun saakka.
Uudistus tuo lisäajan piiriin erityisesti sellaisia jakeluverkkoja, joissa toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät investoinnit tehdään haja-asutusalueella jatkossakin pääosin ilmajohtorakenteilla.
Uudistusta sovelletaan jakeluverkkoihin, joilla on keskimäärin yli 200 metriä jakeluverkkoa yhtä käyttöpaikkaa kohti.
Uudistus vähentää toimitusvarmuusinvestoinneista harvaan asutuilla alueilla toimiville jakeluverkoille aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten pienentää tarvetta asiakkaiden jakelumaksujen korotuksiin.

Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa
Maakaasun käyttö Suomessa on yli 40 vuoden ajan pohjautunut Venäjältä tulevaan putkikaasuun. Markkinoiden avaaminen mahdollistaa maakaasun tarjonnan monipuolistumisen, kun biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) lisäksi vaihtoehtona venäläiselle putkikaasulle on maakaasun hankinta Baltiasta ja Liettua-Puola -yhdysputken valmistumisen jälkeen myös Keski-Euroopasta.
Uusi maakaasumarkkinalaki avaa Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Balticconnector-putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön.
Maakaasun siirtoverkonhaltijan Gasum Oy:n siirtoverkko eriytetään erikseen päätettävällä tavalla maakaasun tuotannosta ja myynnistä vuoteen 2020 mennessä maakaasumarkkinadirektiivin tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti.
Tällä varmistetaan, että siirtoverkonhaltija toimii uusia markkinoille tulijoita kohtaan neutraalina markkinapaikkojen ylläpitäjänä, ja että maakaasun siirtojärjestelmän ja markkinoiden kehittäminen tapahtuu markkinoiden kokonaisedun näkökulmasta.
Kilpailun lisääntyminen maakaasun ja uusiutuvan kaasun toimituksessa luo maakaasualan yrityksille ja kaasun käyttäjille mahdollisuuksia monipuolistaa kaasun hankintaansa. Alan yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös uusien toimittajien markkinoille pääsy helpottuu. Kilpailu ohjaa markkinoita toimimaan tehokkaammin ja tuo kustannussäästöjä pitkällä aikajänteellä.
Tavoitteena on myös maakaasun kilpailukyvyn parantaminen. Tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennetään ja maakaasun hinnoittelun erityissääntelystä luovutaan suurelta osalta.
Maakaasumarkkinalainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018. Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä ja maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamista koskevat säännökset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2020.