Ryhmäkorjaaminen kiinnostaa

Edullisuus ja laatu kiinnostavat taloyhtiöitä ryhmäkorjaushankkeissa. Kaksi kolmesta vastaajasta pitää ryhmähanketta perinteistä edullisempana tapana toteuttaa putkiremontti.

Tämä käy ilmi Innolink Researchin tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin taloyhtiöiden suhtautumista ryhmähankkeisiin. Ryhmähankkeella tarkoitetaan sitä, että useampi taloyhtiö kilpailuttaa ja toteuttaa esimerkiksi putkiremontin samanaikaisesti.

71 prosenttia vastanneista uskoo ryhmähankkeen nimenomaan pienentävän putkiremontin kustannuksia. Lisäksi ryhmäkorjaamisen uskotaan parantavan hankkeiden aikataulua ja laatua. Vastaajista 43 prosenttia arvelee aikataulun nopeutuvan.

Lisäksi remontin toteuttajan valinnassa laatu on vastaajille tärkeämpi kuin hinta. Vastaajista kaksi kolmesta valitsi palvelun laadun kahden tärkeimmän perusteen joukkoon, toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi nousi hinta (49 % vastaajista).

– Ihmisillä on positiivinen kuva ryhmäkorjaushankkeista, ja yhä useampi taloyhtiö on kiinnostunut niistä. Ryhmähankkeiden suuret asuntomäärät ja kustannustehokkuus ovat taloyhtiöiden mieleen ja antavat hyvän lähtökohdan purkaa 1960–70-luvun rakennusten valtavaa remontointitarvetta, kertoo Consti Talotekniikan toimitusjohtaja Marko Holopainen yrityksen teettämään kyselyyn liittyen.

Korjausrakentajien ammattitaito kasvussa

Tätä taustaa vasten on positiivista, että korjausrakentamisen osuus on kasvussa ja kaikkien korjausrakentamiseen osallistuvien osapuolten ammattitaito kasvaa jatkuvasti.

– Olemme siirtyneet tee-se-itse -korjauksista ammattimaisten tekijöiden tekemiin korjauksiin. Vaikuttaa myös siltä, että rakennusala ja taloyhtiöiden asukkaat ovat alkaneet reagoida siihen korjausrakentamisen tarpeeseen, joka on asuntokannan ikäjakauman perusteella ollut nähtävissä jo pitkään, pohtii VTT:n johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala.

Asuinkiinteistöjen laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen korjaamiseen käytännön ratkaisuja etsinyt asiantuntijaryhmä nosti esiin seuraavanlaisia asioita: On tärkeää, että osataan panostaa suunnitteluvaiheeseen ja että remontteihin saadaan laadusta ja sen varmistamisesta huolta kantavia tekijöitä.

Hankkeita pitäisi tarkastella elinkaariajattelun mukaisina investointeina ja selvittää perusteellisesti rahoitusvaihtoehdot sekä kiinnittää rahoitusjärjestelyissä huomiota osakkaiden hyvin erilaisiin taloudellisiin tilanteisiin.

Hyvä yhteistyö vaatii luottamusta ja kansantajuista viestintää. Teknisissä ratkaisuissa toimijat kehottavat selvittämään myös uusien menetelmien ja ratkaisujen käyttömahdollisuudet omissa hankkeissa energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kyselyyn vastasi kesällä 2013 169 isännöitsijää, suunnittelijaa, taloyhtiöiden hallitusten jäsentä ja muita alan ammattilaisia.