Rakentajat koulun penkille energiatehokkuusasioissa

Rakentajat tarvitsevat enemmän laatu- ja energiatehokkuustavoitteisiin liittyvää koulutusta.

Tämä ilmenee rakennustyömaiden tekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävässä BUILD UP Skills Finland –hankkeessa ja siihen liittyvässä etenemissuunnitelmassa.

– Rakentamisen toimintakulttuurissa tarvitaan laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi, johon kaikki rakennusalan toimijat sitoutuvat, toteaa johtava asiantuntija Tapio Jalo Motivasta.

Hankkeessa on tehty työmaakysely ja järjestetty useilla  paikkakunnilla  työpajoja. Niissä on selvitetty rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita. Tavoitteena on ollut löytää ne toimenpiteet, joilla energiatehokkuusosaaminen saadaan osaksi päivittäistä työskentelyä.

– Rakennukseen suunnitellut energiatehokkaat ominaisuudet toteutuvat varmimmin, kun koko prosessi hankintavaiheesta rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka osataan hyvin. Myös työmaalla rakentajien tietotasoa energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista on lisättävä. Energiatehokkuuden painoarvo kasvaa, joten jatkossa pärjäävät paremmin ne yritykset ja työntekijät, jotka ottavat haasteen vastaan ja alkavat täydentää osaamistaan lisäkoulutuksella.

Kokonaisuuksien ja riskien hallinta keskeistä

Kansallisessa etenemissuunnitelmassa on neljä laajempaa teemaa: opetustarpeet, osaamisen kehittäminen ja todentaminen, osaamisen jalkauttaminen sekä seuranta ja viestintä.

Keskeisiä rakentamisen laadun parantamisen ehtoja ovat kokonaisuuksien ja riskien hallinta niin suunnittelussa kuin toteutuksen eri vaiheissa, ja asenteiden uudistaminen. Yhteistyötä ja avoimuutta korostetaan eri toimijoiden välillä; hyvien käytäntöjen ja tiedon avoin saatavuus on yhteinen etu.

Yhteiskunnalta toivotaan taloudellista tukea ja joustavuutta energiatehokkaan ja innovatiivisen rakentamisen edistämiseksi.

Etenemissuunnitelman perusteella tarvitaan muun muassa lyhytkestoisia työmaatason täsmäkoulutuksia, joissa huomioidaan koulutettavien lähtötilanne tietojen ja taitojen osalta riittävän hyvin.

Yhtä aikaa 30 Euroopan maassa

BUILD UP Skills Finland -hanke käynnistyi syksyllä 2011 osana EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelmaa, jossa oli mukana 30 maata eri puolilta Eurooppaa. Motiva Service Oy:n koordinoimassa työryhmässä olivat mukana TTS-Työtehoseura, Amiedu ja Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rateko.