Rahapesulain noudattamisessa valvontakampanja

Rahapesulain noudattamisen valvonta kiinteistönvälitysliikkeissä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeissä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston tämänvuotisen valvontakampajan keskiössä.
Valvontakampanja alkaa verkkokyselyllä, joka lähetetään kaikille aluehallintovirastojen ylläpitämään välitysliikerekisteriin kuuluville kiinteistönvälitysliikkeille ja vuokrahuoneiston välitysliikkeille. Niitä on rekisterissä tällä hetkellä 1686.
Verkkokyselyn tarkoituksena on kerätä valvontaa varten aluehallintovirastolle tietoa ilmoitusvelvollisten rahanpesulainsäädännön tuntemuksesta ja lain asettamien velvoitteiden noudattamisesta.
Kiinteistönvälitysliikkeisiin ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeisiin ei ole aiemmin kohdistettu yhtä laajaa valvontakampanjaa rahanpesulain noudattamisen osalta.
Kiinteistöihin sijoittaminen on nostettu yhdeksi keskeisistä rahanpesun riskikohteista Poliisiammattikorkeakoulun raportissa ”Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio
2015”. Näin ollen kiinteistönvälitysliikkeisiin ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeisiin voidaan katsoa kohdistuvan keskivertoa suurempi riski tulla hyväksikäytetyksi rahanpesussa.

Ohjeistusta valvonnan antina
Aluehallintoviraston rahanpesuvalvonta on luonteeltaan ennen kaikkea ohjeistavaa.
Valvonnan tarkoituksena on varmistua siitä, että rahanpesulain mukaisilla ilmoitusvelvollisilla on käytössään riittävät menetelmät rahanpesuriskien tunnistamiseen ja havaittujen poikkeuksellisten tilanteiden tuomiseksi viranomaisten tietoon.
Verkkokyselyyn saatujen vastausten perusteella esitetään tarvittaessa lisäselvityspyyntöjä ja suoritetaan tarkastuskäyntejä.

Tässä linkki julkiseen sähköiseen välitysliikerekisteriin:
Tässä linkki kiinteistönvälitysliikkeille ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeille tehtyyn erityisohjeeseen rahanpesulain noudattamisesta.