Poliisihallinnosta ja hätäkeskusjärjestelmästä

Poliisin toimintaan ja ohjeisiin liittyvissä asioissa Poliisihallitus on toimivaltainen viranomainen. Vastaus on muotoiltu Hätäkeskuslaitoksen kanssa yhteistyössä. Poliisihallitus korostaa, että tässä vastauksessa ei käsitellä yksittäistapauksia (eli ei myöskään esimerkkitapausta – viitataan artikkeliin Toimittiinko oikein?), vaan asiaa käsitellään yleisellä tasolla poliisihallinnon ohjeiden perusteella.

Suomessa on käytössä hätäkeskusjärjestelmä, joka vastaa kansalaisten hätäilmoitusten vastaanottamisesta, riskinarvion tekemisestä ja tarvittaessa viranomaisten yksiköiden hälyttämisestä sekä näiden tukemisesta tehtävillä. Useissa selvityksissä on todettu, että käytössä oleva järjestelmä on parantanut kansalaisten avunsaantia joka puolella maata. Hätäkeskuslaitos vastaa vuosittain noin neljään miljoonaan hätäpuheluun, joista noin kaksi miljoonaa välitetään viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti viranomaisille tehtäviksi.

Kukin viranomainen on velvollinen antamaan Hätäkeskuslaitokselle ohjeet toimialansa tehtävien käsittelystä ja yksiköittensä hälyttämisestä. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan ei missään nimessä tule luoda rinnakkaista järjestelmää, jossa hätäkeskus ohitettaisiin.

Hätäkeskuslaitos toimii poliisin resurssien “portinvartijana” varmistaen, ettei poliisipartioita sidota ensinnäkin sellaisiin tehtäviin, jotka voidaan hoitaa myös esimerkiksi poliisiasemalla käymällä. Toisaalta Hätäkeskuslaitos varmistaa toiminnallaan sen että poliisin resurssit sidotaan tehtäviin tarkoituksenmukaisina aikoina oikein priorisoiden.

Poliisin hälytystehtävät

Poliisin hälytystehtäviä ovat kaikki sellaiset poliisin toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka edellyttävät poliisilta välittömiä toimenpiteitä. Poliisihallitus on antanut Hätäkeskuslaitokselle poliisitoimen tehtävien käsittelyä koskevat ohjeensa. Näiden ohjeiden perusteella hätäkeskuspäivystäjä suorittaa kustakin tehtävästä riskinarvion, jossa arvioidaan muun muassa tehtävän kiireellisyyttä.

Kiireisenä aikana poliisilla on oikeus asettaa tehtävät prioriteettijärjestykseen jossa etusijalla ovat luonnollisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvat tehtävät.

Poliisin toimivaltuuksiin on nimenomaisesti poliisilakiin (22.7.2011/872) kirjattu 2. luvun 6§ oikeus “päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan tai tilaan tai muuhun paikkaan, johon ei ole yleistä pääsyä, taikka kulkuneuvoon ja suorittaa siellä tarvittaessa etsintä, jos on perusteltua syytä olettaa, että:

1) henkeä, terveyttä tai henkilökohtaista vapautta vaarantava tai huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on välittömästi uhkaamassa tai käynnissä;

2) joku on jo tapahtuneen rikoksen tai onnettomuuden taikka muun vastaavan syyn vuoksi välittömän avun tarpeessa; tai

3) etsinnässä löytyy kuollut henkilö.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön vaaran tai vahingon estämiseksi taikka räjähdysaineiden, aseiden tai muiden vaarallisten aineiden ja esineiden etsimiseksi ja haltuun ottamiseksi.

Muissa kuin kiireellisissä tilanteissa vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan pääseminen edellyttää päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräystä.” Kyseisen lainkohdan perusteella poliisin tehtäviin kuuluu suorittaa tarkistuksia kiiretilanteissa kotirauhan suojaamassa paikassa edellä mainituin kriteerein.

Poliisin virka-aputehtävät

Poliisi antaa virka-apua vain, mikäli siitä on laissa erikseen säädetty. Edellytyksenä on usein se, että toimivaltaista viranomaista tai tahoa estetään suorittamasta tehtäviään. Tällöin poliisi antaa virka-apua joko esteen poistamiseksi tai vastarinnan murtamiseksi. Poliisi ei anna työvoima-apua, eikä vastaa muiden tahojen kuljetustarpeen tyydyttämisestä, ellei siitä ole erikseen laissa säädetty.

Asunto-osakeyhtiölaissa (22.12.2009/1599) on säädetty 8.luvun 1§ :ssä isännöitsijälle tai tämän edustajalle pääsy osakehuoneistoihin sen käytön ja kunnon valvomista varten. Kyseisessä pykälässä on oikeutettu isännöitsijä saamaan poliisilta yllä mainittua virka-apua, mikäli pääsy huoneistoon estetään. Poliisin virka-avun saaminen edellyttää aina laissa mainittujen perusteiden olemassa oloa.

Näin ollen poliisin paikalle saaminen matalammalla kynnyksellä sen vuoksi, että taloyhtiössä on rikollisjengin kokoontumispaikka, ei täytä virka-avun saamisen kriteereitä. Tässä todennäköisesti virka-avun käsite on laajennettu virheellisesti käsittämään myös poliisin hälytystehtävien hälytyskynnyksen.

Kiinteistönhuollon toimintaperiaatteet

Virka-apuun liittyvästä lainsäädännöstä johtuen poliisi ei voi tulla paikalle esimerkiksi sillä perusteella, että joku taho on päättänyt toimintalinjaksi, etteivät huoltomiehet mene asuntoihin yksin. Eli ellei kyseessä ole poliisin oma hälytystehtävä tai lakiin perustuva virka-aputehtävä, ei poliisi tule paikalle “viralliseksi valvojaksi”.

Yllä mainitun perusteella voidaan todeta Poliisihallituksen näkemyksen mukaan, että kiinteistöhuollon henkilöstön tehtäviin liittyvissä tapauksissa (esim. asuntojen huollot, kuntojen ja käytön tarkastustehtävät) kuuluvat kiinteistöhuollon hoidettaviksi itsenäisesti.

Mikäli kuitenkin on odotettavissa perustellusti vastarintaa näillä tehtävillä, voi poliisi lain mukaan antaa asunto-osakeyhtiölain tarkoittamaa virka-apua jo valmiiksi ennen varsinaisen vastarinnan konkretisoitumista.

Mikäli käsillä on kotirauhan piirissä sen seikan selvittäminen, tarvitseeko joku henkilö välitöntä apua tai onko henkilö asunnossa kuollut, se kuuluu yksiselitteisesti poliisin toimivaltuuksiin. Kiinteistöhuollon henkilöstöllä ei ole tämän perusteella toimivaltaa mennä kotirauhan suojaamaan tilaan. Tässä tietysti poikkeuksena pakkotilaan liittyvät tilanteet, joissa henkilön hengen pelastamiseksi joudutaan toimimaan. Tällöin pitää kuitenkin olla käsillä tilanne, jossa on havaittu henkilö olevan välittömän avun tarpeessa ja välttämättömän avun saanti edellyttää vaikkapa oven tai ikkunan rikkomista.

Tekstissä viitataan artikkeliin Toimittiinko oikein? Lue se tästä.