Pinnoite- ja purkutyöt työsuojelun valvontakohteina

Korjausrakentamiseen ja sen parissa työskenteleviin yrityksiin kohdennettu Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun valvontahanke voi tuoda työsuojelutarkastajat esimerkiksi putkiremonttityömaalle, jossa tehdään viemäriputkien pinnoittamista.
AVIn työsuojelulla on käynnissä kaksivuotinen hanke, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti kemiallisiin aineisiin ja pyritään ehkäisemään kemiallisten tekijöiden
aiheuttamaa terveysvaaraa ja -haittaa työpaikoilla.
Pinnoiteyrityksissä valvontaa suunnataan yrityksiin, missä putki- ja lattiapinnoituksessa tehtävässä työssä kemiallista altistumista aiheuttavat muun muassa epoksi-, akryyli- ja
uretaanipinnoitteet.
Purkutyöyritysten osalta valvontaa suunnataan myös asbestipurkutyötä sekä muita purku- ja saneeraustyötä tekeviin yrityksiin. Näillä työmailla kemiallista altistusta aiheuttavat muun muassa kvartsi- ja rakennuspölyt.

Ennaltaehkäistä terveysvaaroja ja -haittoja
Rakennuttajan on ennen suunnittelun aloittamista tehtävä korjausrakentamishankkeessa haitta-ainekartoitus. Suunnittelijoiden on otettava huomioon materiaalien ja kemikaalien terveysvaikutukset.
Kemikaalien aiheuttamien vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten työnantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettävien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden ominaisuuksista ja niiden vaarallisuudesta.
Tässä tehtävässä tulee käyttää valmistajan laatimia käyttöturvallisuustiedotteita.
Rakennustyömaalla aliurakoitsijan on toimitettava kaikkien käyttämiensä kemikaaliensa käyttöturvallisuustiedotteet päätoteuttajalle kemikaaliluettelon laatimista varten.
Vaarallisen kemikaalin tunnistaa pakkauksen vaaramerkinnöistä.
Vaikutukset voivat vaihdella lievästä silmien tai ihon ärsytyksestä astmaan, lisääntymishäiriöihin, synnynnäisiin kehityshäiriöihin ja syöpään.
Vaikutuksia saattaa syntyä yksittäisen lyhyen altistumisen seurauksena tai pitkän ajan kuluessa.

Jokaisen työnantajan on tunnistettava työssään esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit ottaen huomioon:
* kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä
tekijöiden mahdolliset yhteisvaikutukset;
* kemikaalintoimittajan luovuttamat turvallisuutta ja terveyttä
koskevat tiedot mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet;
* altistumisen taso, tyyppi ja kesto;
* eri työtilanteet, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai
esiintyy, mukaan lukien korjaus- ja kunnossapitotyöt ja muut
satunnaisesti tehtävät altistusta aiheuttavat työt;
* ilman epäpuhtauksien raja-arvot tai biologiset raja-arvot;
* mahdollisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ja
suojelutoimenpiteiden vaikutus;
* käytettävissä olevat työntekijöiden terveydentilan seurannan
johtopäätökset.

Havaitut riskit on järjestettävä vakavuusasteen mukaiseen järjestykseen. Tätä luetteloa voidaan käyttää seuraavassa vaiheessa, jossa laaditaan toimintasuunnitelma työntekijöiden suojelemiseksi.
Jos riskejä ei voida välttää eikä estää, on selvitettävä, miten niitä voidaan ehkäistä tai vähentää sellaiselle tasolle, ettei niille altistuvien työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarannu.