Perusteellinen kuntotutkimusohje kosteus- ja sisäilmaongelmien tutkimiseen

Kattavat, perustelliset, koko prosessin läpivievät ohjeet rakennusten kosteus- ja sisäilman kunnon selvittämiseksi on ilmestynyt ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” –oppaan muodossa.
Ympäristöministeriön julkaisema opas on tarkoitettu kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille.
Se antaa käytännön ohjeita rakennusalan ammattilaisille kosteus- ja homevaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimusten suunnittelusta, tekemisestä ja tutkimustulosten analysoinnista ja raportoinnista.
Kosteusvauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Sisäilmaongelmia aiheuttavat myös muut kosteudesta riippumattomat tekijät.
Sisäilmaongelman ratkaisu edellyttääkin tyypillisesti hyvää kokonaisuuden hallintaa, jossa otetaan huomioon erilaisten kemiallisten ja mikrobiologisten altisteiden lisäksi myös tilojen käyttöön, fysikaalisiin olosuhteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvät tekijät.
Oppaassa on kuvattu tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tutkimusmenetelmät.
Oppaan ensimmäinen luku käsittelee kuntotutkimusten roolia sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjausprosessissa, kuntotutkimuksen tilaamista ja mm. kuntotutkijan pätevyysvaatimuksia.
Luvuissa 2–4 esitetään kuntotutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ja sisältö sekä annetaan ohjeita hyvän kuntotutkimusraportin kirjoitukseen.
Luvuissa 5–6 perehdytään eri rakennusosien rakennusfysikaalisen toiminnan perusteisiin, rakenteiden kosteustekniseen käyttäytymiseen, rakennusten mikrobiologiaan ja mikrobikasvun edellytyksiin.
Luvussa 7 esitetään vaurioitumisen arviointiperusteet rakennuksen iän, rakenneratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä saatujen kokemusten ja laskennallisten analyysien perusteella.
Oppaan liitteisiin on koottu täydentävää tietoa, kuten kyselylomakkeiden malleja ja mallit kuntotutkimussuunnitelmasta ja -raportista. Liitteissä on kuvattu myös erityisesti
vanhemmissa rakennuksissa tyypillisesti käytettyjä rakennusmateriaaleja, joita voidaan tunnistaa aistinvaraisesti.
Opas on päivitetty ympäristöministeriön ympäristöoppaan ”Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus” (1997) pohjalta.

Voit ladata oppaan tästä osoitteesta: