Paloturvallisuus on kaikkien asia taloyhtiössä

Milloin viimeksi tarkistit, toimiiko palovaroittimesi? Tai muistitko palauttaa patterin paikalleen, kun ”lainasit” sitä television kaukosäätimeen? Vai puuttuuko huoneistostasi kokonaan palovaroitin – pikaisesti kauppaan ostoksille?
Paloturvallisuudesta huolehtiminen ja säännöllinen palovaroittimen toiminnan tarkistaminen nousivat jälleen esiin Vuosaaressa neljän ihmisen hengen vaatineen huoneistopalon yhteydessä.

Helsingin Vuosaaressa 9.12.2016 aamuyöllä kerrostalossa syttynyt asuntopalo sai alkunsa saunan kiukaan sytyttämistä kankaista. Asunnossa ei ollut palovaroittimia.

Vastuu palovaroittimien olemassaolosta ja kunnosta on asukkailla. Usein palovaroitin kuitenkin puuttuu, eikä asukkaan oman vastuun painottaminen näytä riittävän.

– Asunnon haltijan vastuu huolehtia yksinään palovaroittimista ei näytä toimivan. Tämä on huomattu monessa tutkinnassa.

– Vastuuta toimivista palovaroittimista pitäisi antaa soveltuvalla tavalla myös muille. Esimerkiksi taloyhtiöiden olisi luontevaa muun muassa asentaa varoittimia sarjatyönä asuntoihin, pohtii Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaakin palovaroittimien osalta, että sisäministeriö selvittää ja toimeenpanee yhdessä kiinteistöalan toimijoiden kanssa hyvät käytännöt siihen, miten kiinteistöjen omistajat ja ylläpitäjät saadaan sitoutettua osaltaan huolehtimaan palovaroittimien olemassaolosta ja kunnossapidosta.
Huolehtimisvastuuta palovaroittimista tulee tarvittaessa kohdistaa myös taloyhtiöille.

Kehittämistarpeita saunakiuasvalmistajillekin

Toinen tutkinnassa keskeiseksi noussut havainto koskee sähkökiuasta, jonka päälle kytkeytyminen osoittautui oleelliseksi tekijäksi onnettomuuden muodostumisessa:

– Kiukaan käyttöliittymät ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Moni on tottunut niihin lapsesta alkaen ja pärjää hyvin. Mutta kaikilla ei ole näin, jolloin vahinkoja voi sattua. Kytkimet ovat usein epäselvät, merkinnät huonot, eikä esimerkiksi mikään merkkivalo osoita ajastimen tai kiukaan päällä oloa. Kehittämismahdollisuuksia on paljon.

– Erilaisia käyttöliittymiä on tutkittu paljon ja hyviä käytäntöjä on olemassa. Niitä pitäisi vaan soveltaa. Onkin huolestuttavaa, että kukaan kiuasvalmistajista ei vastannut lausuntopyyntöömme yhtään mitään, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Tutkinnan pohjalta annettu turvallisuussuositus on kohdistettu suurimmille sähkökiukaiden valmistajille. Valmistajia kehotetaan kehittämään kiukaiden käyttöliittymää turvallisempaan suuntaan, jotta inhimillisiä virheitä torjuvat ominaisuudet saataisiin myös perusmallin kiukaisiin.

Paras ja nopein ratkaisu on kiuasvalmistajien oma kehitystyö, jonka kautta hyvät ratkaisut siirtyvät usein luontevasti kaikkia kiuasvalmistajia sitoviin standardeihin.

Sammutuslaitteistot ja osoitejärjestelmät

Onnettomuustutkintakeskus nostaa jälleen esiin muutamia asioita, joilla asukkaiden ja myös maahanmuuttajataustaisten ihmisten paloturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Onnettomuustutkintakeskus nimittäin suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittavat maahanmuuttoon liittyvät arjen ja asumisen turvallisuutta koskevat ongelmat ja uudistavat maahanmuuttajien vastaanotto-, kotoutumis- ja koulutusjärjestelmää siten, että maahanmuuttajien turvallisuutta koskeva perusosaaminen varmistetaan.

Osalle maahanmuuttajista länsimainen turvallisuusajattelu ja -kulttuuri sekä viranomaisten toimintatavat ovat tuttuja, osalle taas hyvinkin vieraita.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa suosituksensa siitä, että ympäristöministeriön pitäisi laatia pitkän aikavälin suunnitelma automaattisen sammutuslaitteiston asentamisesta. Tämä on sama suositus, jonka se antoi vuoden 2014 Turun kerrostalotulipalon tutkinnassa.

Suunnitelmassa pitäisi nimenomaan ottaa kantaa siihen, asennetaanko uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin ja mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin automaattinen sammutuslaitteisto.

Espoon louhintatyömaalla 2006 tapahtuneen onnettomuuden tutkinnan yhteydessä Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksen myös osoitejärjestelmän laatimisesta ja päivittämisestä.

Katuosoitteen ensisijainen tehtävä on kohteen yksilöiminen siten, että se voidaan paikantaa ja tarvittaessa löytää nopeasti. Erityisesti tämä korostuu kiireellisissä viranomaistehtävissä, jolloin käyntiosoitteesta poikkeavat katuosoitteet voivat aiheuttaa merkittävää viivettä.

Onnettomuustutkintakeskuksen suositus on se, että sisäministeriö yhdessä Suomen Kuntaliiton ja muiden osoitejärjestelmän laatijoiden kanssa selvittää osoitejärjestelmän laatimisen ja päivittämisen toimivuuden ja arvioi siltä pohjalta, onko tarpeen antaa yksityiskohtaisempia säädöksiä jo olemassa olevan ohjeistuksen lisäksi.

Paloturvallisuus yhteinen asia

Taloyhtiöiden on syytä ottaa aktiivinen rooli asukkaittensa paloturvallisuuden varmistamisessa ja säännöllisesti muistuttaa heitä tarkastamaan omien palovaroitintensa toimivuus.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat perustasoiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet varavirtalähteineen, kun taas osakkaiden tulee huolehtia paristokäyttöisten palovaroitinten kunnossapidosta.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen toteaa, että kaikki asukkaat eivät välttämättä kykene huolehtimaan siitä, että asunnossa on toimiva palovaroitin.

– Asukkaat eivät välttämättä pysty itse vaihtamaan pattereita palovaroittimiinsa tai eivät ehkä edes tiedä pattereiden tarkastuksen tai vaihdon säännöllisyyden tarpeellisuudesta, Pynnönen sanoo.

Kiinteistöliitto suosittelee, että taloyhtiöt muistuttavat asukkaita testaamaan palovaroitintensa toimivuutta säännöllisesti.

Pelkästään pattereiden toimivuudesta huolehtiminen ei riitä, sillä myös palovaroittimen käyttöikä voi olla umpeutunut. Viranomaiset suosittelevat, että palovaroittimet vaihdetaan uusiin 5-10 vuoden välein.

– Taloyhtiö voi hankkia myös paristokäyttöiset uudet palovaroittimet asukkaitten puolesta ja muistuttaa pattereiden vaihtamisesta vaikkapa toimittamalla uudet. Tarvittaessa taloyhtiön on hyvä tarjota myös apua pattereiden vaihtamiseen, Pynnönen neuvoo.