Pääkaupunkiseutulainen tuotti yli 300 kiloa jätettä vuodessa

Kukin pääkaupunkiseutulainen asukas tuotti 318 kiloa jätettä vuonna 2013. Jätemäärä on kuitenkin hieman vähemmän per asukas kuin edellisenä vuonna. Pääkaupunkiseudun kotitalouksissa syntyi jätteitä kaikkiaan 356 000 tonnia.
Pääkaupunkiseudun kotitalousjätteen kierrätysaste oli 45 prosenttia vuonna 2013. Kierrätysaste on pysynyt likimain samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden ajan.
Kotitalousjätteisiin luetaan mukaan kaikki kotitalouksien tuottama jäte kuten esimerkiksi biojäte, paperi, kartonki, lasi, metalli, puutarhajäte, vaaralliset jätteet ja sekajäte.

Jätteen koostumus vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin
Kotitalousjätteiden tuottamat kasvihuonekaasupäästöt ovat yli 50 prosenttia kaikista seudun jätteiden tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Jätteen koostumus vaikuttaa merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin.
Pääkaupunkiseudulla kotitalousjätteet aiheuttavat enemmän kasvihuonekaasupäästöjä verratessa julkisten palveluiden, yksityisten palveluiden, talonrakentamisen, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon, maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuuden tuottamiin jätteisiin. Tämä johtuu suuresta asukasmäärästä ja siitä, että suuri osa kotitalousjätteestä on sekajätettä.
Vuonna 2013 sekajätteen osuus kotitalousjätteestä oli kaikkiaan 49 prosenttia. Tuolloin sekajäte sijoitettiin vielä kaatopaikalle ja kaatopaikalla hajotessaan sekajäte muodostaa metaania ja muita kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöjä pystytään tehokkaasti pienentämään kaatopaikkakaasujen keräyksellä ja hyödyntämisellä.

Kiitos kun lajittelet ja hillitset ilmaston lämpenemistä!
Sekajätteen osuus kotitalousjätteistä on saatava pienemmäksi kierrätysastetta parantamalla. Näin mahdollisimman suuri osuus kierrätyskelpoisista materiaaleista voidaan hyödyntää. Samalla neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee. Materiaalitehokkuutta älykkäästi ja kestävällä tavalla parantamalla saadaan aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä. Samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Pääkaupunkiseudun laskennallisiin arvioihin perustuvia jätetietoja kootaan HSY:n ylläpitämään Pääkaupunkiseudun jätevirrat -palveluun. Palveluun on koottu tiedot lähes kaikista pääkaupunkiseudulla syntyneistä jätteistä, niiden vastaanotosta sekä käsittelytavoista vuodesta 2004 lähtien. Järjestelmä laskee myös jätevirtojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Tietokannasta tuotetaan vuositilastoja erilaisina kaavioina ja taulukkoina. Palvelu toimii HSY:n verkkosivuilla osoitteessa www.pksjatevirrat.fi

www.kiitoskunlajittelet.fi