Omaisuus ei enää vaikuttaisi omistusasujan asumistukeen

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistuen määräytymistä. Lisäksi halutaan muuttaa eläkkeensaajien asumistuesta annettua lakia. Näitä muutoksia koskeva lakiesitys on lähetetty nyt lausuntokierrokselle.

Vuokralla asuvien yleistä asumistukea ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyväksyttävien asumismenojen määrittelyä muutettaisiin kokonaisvuokramallin mukaiseksi. Tällöin hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko.

Tulojen mukaan määräytyvän omavastuuosuuden määrittelyä halutaan selkeyttää niin, että omavastuu porrastuisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan. Näin ollen samalla tulotasolla omavastuu pienenisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa.

Myös omistusasunnossa asuvien yleiseen asumistukeen ehdotetaan muutoksia.  Esityksen mukaan jatkossa omaisuudella ei olisi enää vaikutusta asumistuen määrään. Myös tuen myöntämisperusteista säädettäisiin jatkossa asetukseen sijaan lailla.

Yleisen asumistuen uudistamisen myötä monien tuensaajien tuet muuttuisivat. Arviolta 72 prosentilla tuensaajista tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 28 prosentilla tuen arvioidaan alentuvan. Hallitusohjelman mukainen enimmäisasumismenojen korottaminen 50 eurolla ja omavastuuosuuksien alentaminen kahdeksalla prosentilla vähentävät huomattavasti niiden tuensaajien määrää, joilla tuki pienenisi pelkästään tukijärjestelmän rakenteellisen muutoksen vuoksi. Kaikkiaan asumistukimenojen arvioidaan kasvavan 68 miljoonalla eurolla vuodessa.

Lakiluonnoksessa myös ehdotetaan muutosta eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen suhteeseen. Jatkossa näiden tukien välinen valintaoikeus poistuisi, jolloin eläkkeensaajan tukea saaneet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi esitetään, että eläkkeensaajan asumistuki sidottaisiin selkeämmin eläkkeen saamiseen. Tällöin henkilö, joka ei olisi oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, saisi yleistä asumistukea 65 vuotta täytettyäänkin.

Asumistukiuudistus perustuu asumistuen uudistamista selvittäneen SATA-komitean uudistamisehdotuksiin. Lisäksi ehdotuksessa on otettu huomioon jo aikaisemmin sovitut asumistuen parantamisehdotukset enimmäisasumismenojen korottamisesta ja omavastuuosuuksien alentamisesta.

Lausuntoja pyydetään 24.1.2014 mennessä ja tavoitteena, että uudet lait astuisivat voimaan vuoden 2015 alussa.