Ohje ja lomake opastamaan korjausrakentamisessa

Helsingin rakennusvalvonta on julkaissut ohjeen korjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamisesta ja lupahakemuksen liitteeksi tulevan energiaselvityslomakkeen.

Ohjeessa kerrotaan, miten energiamääräyksiä sovelletaan luvanvaraisissa korjaushankkeissa. Se esittelee vaihtoehdot, joilla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Lähtökohtana voi olla rakennusosakohtainen tarkastelu, rakennustyypille määritelty energiankulutus tai rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku). Valittu tarkastelutapa ja tehtävät toimenpiteet vaikuttavat siihen, mitä selvityksiä ja laskelmia rakennuslupavaiheessa tarvitaan.

Lomakkeeseen kirjataan, mitkä energiatoimenpiteet korjaushankkeessa tehdään. Pääsuunnittelija ja energiaselvityksen laatija allekirjoittavat lomakkeen. Lomakkeen kääntöpuolella on otteita keskeisistä energiamääräyksistä, joihin suunnitteluvaiheessa pitää ottaa kantaa.

Käyttöönoton yhteydessä hankkeeseen ryhtyvän pitää ilmoittaa kirjallisesti, esimerkiksi tarkastusasiakirjassa, että hanke on toteu­tettu sille myönnetyn luvan mukaisesti myös energianparannustoi­menpiteiden osalta.

Ohje ja lomake perustuvat syksyllä 2013 voimaan tulleisiin korjausrakentamisen energiamääräyksiin, jotka koskevat luvanvaraista korjaamista, käyttötarkoituksen muuttamista ja teknisten järjestelmien muuttamista.

Lupaa, eikä energiaselvityslomaketta tarvita, jos tehdään käyttötarkoituksen muutos, jossa muutosta koskevan osan lämmitetty nettoala on alle 50 m2 tai alle 10 prosenttia koko pinta-alasta; yhdistetään ja jaetaan huoneita, tehdään huoneistoissa sisäisiä muutoksia, esimerkiksi märkätilasaneeraus, rakennetaan uusi märkätila, siirretään keittiötä tai kantavia rakenteita; ikkunamuutoksia, joissa U-arvosta tulee 1,0 W/m2K tai pienempi; korjataan  julkisivuiltaan suojellun rakennuksen ikkunoita; tehdään muutoksia parvekkeilla tai asennetaan mainoksia.