Lumivahinkojen korvaamisen vakuutusmaailma

Hiekoitusvastuuta ei voi sopimuksella siirtää.

Viime talven lumien ja jäiden pudotusshow synnytti monissa taloyhtiöissä kysymyksiä, kuka korvaa lumen ja jään alle jääneet pensaat, autoni kolhiintui, kuka maksaa ja korjaa, miten saada katolta lumet pudottaneet tekijät vastuuseen, kun upouuteen peltikattoon tuli toista sataa reikää.

– Pääsääntöisesti kiinteis­tölle aiheutuneet va­hingot, joita lumi ja jää ovat aiheuttaneet, eivät ole  vakuutuksesta korvattavia vahinkoja. Sen sijaan jos ihminen esimerkiksi liukastuu kiinteistön alueella tai ihmisen päälle putoaa lunta tai jäätä tai auton päälle putoaa jäätä, joka rikkoo auton, silloin vahingot korvataan kiinteistönomistajan eli tässä tapauksessa taloyhtiön vas­tuuvakuutuksesta, kertoi Tarja Miikki Colemont Finland Oy:stä vantaalaisen Pähkinähoito Oy:n järjestämässä asiakastilaisuudessa keväällä.

Jokainen tapaus on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti ja vakuutusyhtiö selvittää, onko ta­loyhtiö velvollinen korvaamaan katolta pudonneen lumen aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi korvausvastuun kannalta ratkaisut voivat olla erilaiset riippuen tilanteista: onko lumi päässyt itsekseen putoamaan katolta ja vahingoittanut alla olevaa pysäköityä autoa tai lumenpudotustyössä on aiheutettu vahinkoja kiinteistölle tai sen ympäristössä oleville esineille.

Äkillinen, ennalta-arvaamaton vahinko

– Itse kiinteistö on siis lumen aiheuttamien vahinkojen kannalta aika heikosti turvattu, mutta yksi peruste sille on ehdoissa mainittu: vahingon pitää olla äkillinen ja ennalta-arvaamaton. Kaikki vahingothan ovat käytännössä äkillisiä, mutta Suomen olosuhteissa lumi ei ole meille ennalta-arvaamaton ja siksi sen aiheuttamat vahingot jäävät pääsääntöisesti vakuutusten ulkopuolelle, hän jatkoi.

Tämän taustalla on se, vakuut­tamisen ja korvaamisen kannalta vastuu lumien aiheuttamien katto- ja muiden vaurioiden korjaamisesta kuuluu ensisijaisesti kiinteistönomistajan korjausvastuulle.

– Jos esimerkiksi lumi on ai­heuttanut vuotoja, jotka johtuvat siitä, että katossa on ollut ra­kennusvirhe tai se on niin huo­nokuntoinen, että saumat ir­vistelevät tai huolto on laimin­lyönti, niin silloinhan ei ole kysymys mistään vakuutus­tapahtumasta, joka korvattai­siin, Tarja

Miikki muistutti kiinteistönomistajan korjaus- ja ylläpitovastuuseen viitaten.

Parilla vakuutusyhtiöillä on Tarja Miikin mukaan kuitenkin sellainen poikkeuksellinen ehto, että jos taloyhtiön katto vuotaa, ja vaikka se vuotaisi van­huuttaan, niin sellaiset vahin­got, jotka kuuluvat osakkaan kunnossapitovastuulle, korvataan kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiöt katsovat, että tällöin taloyhtiö on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuutensa, ja taloyhtiö on vastuuvahinkona aiheuttanut osakkaalle vahinkoa. Muuten pääsääntöisesti kattovuotoja ei korvata.

Lumenpudottaja korvaa

Jos lumenpudotuksen yhteydessä sattuu vahinko – kiinteistölle tulee jokin vaurio, auton päälle putoaa jääkimpale tai ihmisen päälle tulee jäätä, vahingon korvaamisessa käytetään ensisijaisesti suorittajan vastuuvakuutusta.

– Olipa suorittaja sitten pää­ura­koitsija, joka käyttää aliura­koitsijaa, niin vahinkojen korvaa­misessa käytetään työn suorittajan vastuuvakuutusta. Tästä syystä on hyvä huomioida, että tarkistetaan lumenpudotusyrityksen vastuuvakuutuksen voimassaolo. Siinä ei riitä, että tarkistetaan vakuutuskirja, vaan urakoitsijan täytyy esittää myös vakuutustodistus. Vakuutuskirjasta ei voida vielä päätellä, onko vastuuvakuutus varmasti voimassa ja maksettu, vakuutustodistus sen vasta osoittaa, Tarja Miikki korosti erityisesti isännöitsijöiden toiminnassa huomioitavana asiana.

Jos lumenpudottaja on toiminut huo­limattomasti, on aiheuttanut esimerkiksi väärillä työvälineillä vaurioita katolle, ja taloyhtiö pystyy tämän myös todistamaan, voi taloyhtiö vaatia urakoitsijalta korvausta vahingoista.

Vastuun selvittämisessä tulee tietysti arvioitavaksi molempien tahojen toiminta:  mitä tietoja lumenpudottajille on annettu ennen tehtävän suorittamista, kuinka nämä tiedot on otettu huomioon työn suorittamisen yhteydessä ja kuinka huolellisesti on toimittu. Yrityksen on osoitettava, miten se on toiminut, mutta myös kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan, että sen taholta on annettu lumien pudotusta varten riittävät ohjeet esimerkiksi kattorakenteista ja -materiaalista sekä mahdollisista erityisolosuhteista, jotka on otettava huomioon katolla liikuttaessa ja lumia pudotettaessa. Ellei näin ole toimittu, vastuu syntyneistä vahingoista on kiinteistönomistajalla.

– Muutamalla vakuutusyhtiöllä on sellaiset ehdot, että jos katto lumenpu­dotuksen yhteydessä rikotaan ja siitä aiheutuu vahinko, joka on syntynyt mekaanisesti – lumikolalla tai muulla työvälineellä – silloin kiinteistölle tulleet vahingot voidaan korvata mahdollisesti myös kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusten kytkökset

Jos lumi tai jää aiheuttaa esimerkiksi ylimmässä kerroksessa asuvan huoneistoon isot vahingot ja asukkaan on kenties etsittävä sijaisasunto, huoneiston vahinkoja eikä sijaisasuntoa korvata kiinteistövakuutuksesta, koska lumen ja jään aiheuttama vahinko ei ole pääsääntöisesti kiinteistövakuutuksesta korvattava.

– Joillakin kotivakuutusyhtiöillä on sellainen pykälä, että silloin ei myöskään kotivakuutuksesta makseta sijais­asumiskuluja, eikä mitään kuluja, Tarja Miikki mainitsi.

Kotivakuutusten ja kotivakuutuseh­to­jen kirjo on hyvin vaihteleva ja siksi hänen mielestään kannattaa aina selvittää, mitä oman kotivakuutuksen ehdot sanovat esimerkiksi lumen ja jään mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

– Kotivakuutuksen ottajan kannalta on ikävää, että kiinteistövakuutus ja kotivakuutus on näissä tilanteissa kytketty toisiinsa, koska sattuu paljon vahinkoja, jotka eivät ole kiinteistövakuutuksesta korvattavia, eivätkä näin mene kotivakuutuksen piiriin, Tarja Miikki totesi.

Lumityö talkoilla

Kiinteistönhuolto- ja esimerkiksi lumitöiden tekeminen talkoilla ei ole kovin yleistä kerrostaloissa, mutta rivitaloissa sen sijaan on.

– Korkein oikeus on tehnyt sellaisen ennakkopäätöksen, että jos taloyhtiöissä on päätetty tehdä huoltotyöt ja lumityöt talkoilla, silloin osakkaat eivät ole kiinteistövakuutuksen vastuun piirissä, eli he eivät voi hakea korvausta siitä, jos ovat itse hiekottaneet huonosti ja joku osakas on huonon hiekottamisen vuoksi liukastunut pihalla, Tarja Miikki kertoi.

Näitä tilanteita varten on kuitenkin saatavissa vakuutusturvaa, talkoovakuutus tai ryhmätapaturmavakuutus.

– Jotkut vakuutusyhtiöt hyväksyvät sen, että vuorolistalla vapaavuorossa olevat kuuluvat kiinteistövakuutuksen piiriin, mutta vuorovastuussa olevat osak­kaat eivät. Mutta silloin kun otetaan ryhmätapaturmavakuutus, silloin kaikki osakkaat ja asukkaat ovat vakuutettuja. Niissä taloyhtiöissä, missä lumityöt tehdään talkoilla, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota  vakuutusturvaan, Tarja Miikki kehotti.

– Lisäksi on tärkeä muistaa, että kiinteistö ei voi siirtää sopi­muksella lainmukaista kunnossapitovastuutaan esimerkiksi hiekoituksen osalta huoltoyhtiölle.

– Kiinteistönomistajalla on liukastumisissa ja myös lumenpudotusvahingoissa aina korostettu huolellisuusvastuu. Vaikka huoltoyhtiö olisi laiminlyönyt esimerkiksi hiekoittamisen, korvaus vahingosta maksetaan aina kiinteistön vastuuvakuutuksesta. Huoltoyhtiön kanssa voi ehkä neuvotella omavastuun maksamisesta, mikäli huoltoyhtiö ei ole toiminut sopimuksen mukaisesti, mutta ensisijaisesti korvaus menee siis kiinteistövakuutuksesta.

– Jos yritykselle  maksetaan tehdystä työstä, eikä se sitä tee, niin eihän tuossa ole mitään järkeä, eräs taloyhtiön puheenjohtaja tuumasi.

– Meidän lainsäädäntömme lähtee siitä, että vastuuta, tässä tapauksessa siis kiinteistönomis­tajan vastuuta – ei voi sopimuksella siirtää toiselle. Lisäksi voimassa oleva oikeus lähtee siitä, että kiinteistöllä on niin sanotusti korostettu vastuu ja sen on kyettävä osoittamaan, että se on ollut huolellinen, jotta voisi päästä vastuustaan.

– Onhan se ymmärrettävää, että taloyhtiön tai missään muuallakaan ei voi olla niin pientä länttiä, etteikö siinä voisi joku liukastua. Onneksi korvausvas­tuuta koskevia eväyksiäkin va­kuutusyhtiöiltä välillä tulee perustuen erittäin poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Vakuutusyhtiötkin voivat huomioida sen, että jos lunta sataa monta tuntia, sääolosuhteet voivat olla silloin hyvinkin poikkeukselliset, Tarja Miikki vielä totesi.

Teksti: Riina Takala