Liito-oravaselvitys maankäytön taustaksi Espoossa

Liito-oravien elinympäristöstä on tehty uraauurtava selvitys Espoossa. Tarkoituksena on ollut tarkastella liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Käytännössä liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista selvitettiin Espoonlahden ja Matinkylän alueilla syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana.

Tavoitteena on ollut laatia kokonaistarkastelu sekä alustavasti määritellä toimenpiteet, joilla voidaan säilyttää ja ylläpitää pitkällä aikavälillä elinvoimainen liito-oravakanta ja kannan suotuisa suojelun taso Matinkylän ja Espoonlahden suuralueilla sekä samalla mahdollistaa maankäytön kehittäminen etenkin tulevan metroradan läheisyydessä.

Tarkastelussa on huomioitu tiedossa olevat maankäyttö- ja toteutussuunnitelmat sekä käynnissä olevien rakentamishankkeiden vaikutukset.

Keskeisinä lähtöaineistoina liito-oravan suojelun osalta ovat toimineet Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden ja yhteyksien kartoitus 2012- 2013 ja liito-oravien radioseuranta 2013 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy) sekä Espoon kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämät tiedot liito-oravahavainnoista. Lisäksi selvitystyön kuluessa on tehty täydentäviä havaintoja.

Työkaluja suunnitteluun

Esitetyt toimenpide-ehdotukset tarkennetaan aina hankekohtaisessa jatkosuunnittelussa ja niistä keskustellaan valvovan viranomaisen kanssa. Tavoitteena on ollut löytää espoolaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvia tapoja toteuttaa luonnonsuojelulainsäädännön edellyttämää liito-oravan suojelua.

Selvityksen tuloksena on tuotettu mm. selvitysalueen elinympäristöverkoston tavoitetila. Liito-oravien suotuisan suojelun kannalta tärkeintä on tason ylläpitämiseksi se, että pystytään säilyttämään eläinten elinympäristöverkosto riittävän laajana ja laadullisesti liito-oravalle soveltuvana.

Selvitystyötä ovat ohjanneet kaupungin maankäytön suunnittelusta, katujen ja viheralueiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä metsien hoidosta vastaavat tahot sekä Espoon ympäristökeskuksen edustajat. Lisäksi työn kuluessa on käyty vuoropuhelua valvovan viranomaisen sekä selvitysalueella käynnissä olevien aktiivisten kaavahankkeiden edustajien kanssa.