Kun juomavesi haisee ja maistuu omituiselle…

Vaikka rakentamisen laadun ja rakennusvirheiden kanssa on jouduttu painimaan hyvin monissa taloyhtiöissäkin, niin miten hankalaksi tilanne meneekään, jos eteen tulee vielä rakennusmateriaaleihin liittyvät viat. Näin kävi esimerkiksi puoli vuotta sitten Vantaan Kivistöön valmistuneessa rivitaloyhtiössä, jossa isännöitsijän mukaan nyt selvitetään, pitääkö käyttövesiputket vaihtaa toiseen kertaan.
Muoviputkiin ja juomaveden maku- ja hajuhaitoista keskusteltiin laajemmin heinäkuussa, kun ympäristö- ja terveysministeriö tiedottivat saaneensa yksittäisiä ilmoituksia vesiputkien juomaveden maku- ja hajuhaitoista eri puolita Suomea.

Vantaalainen rivitaloyhtiö valmistui joulukuussa. Asukkaat ihmettelivät käyttöveden maku- ja hajuhaittoja, joiden vuoksi päätettiin kaivaa putket esiin ja vaihtaa ne.

– Siinä kävi vielä niin huono tuuri, että korjaamisessa käytettiin niitä Uponorin tuoteviallisia putkia. Niistähän kirjoitettiin kesällä. Nyt jo käy todella vieläkin huonompi tuuri, niin talossa joudutaan tekemään käyttövesiputkien korjaaminen toiseen kertaan, isännöitsijä paljastaa asiasta, joka on lyönyt ällikällä myös rakennuttajankin.

Uusissa ja remontoiduissa putkissa havaittiin haittoja

Heinäkuun alussa ympäristöministeriö ja terveysministeriö tiedottivat, että rakennusten uusien muovisten vesijohtojen juomavedessä on havaittu poikkeavaa hajua ja makua. Niistä tuli yksittäisiä ilmoituksia eri puolelta Suomea. Havaintoja tehtiin uusissa tai vastikään remontoitujen rakennusten putkistoissa.

Havaintojen johdosta ympäristöministeriö teetti VTT Expert Service Oy:llä selvityksen, jonka mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Poikkeamia havaittiin seuraavissa tuote-erissä: Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (putken koko 15 mm x 2,5 mm) ja Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (putken koko 15 mm x 2,5 mm).

Toimintaohjeita haittojen varalta

Muovisia PEX-putkia on käytetty Suomessa vesijohtoina 1980-luvulta alkaen. Mikäli rakennus on uusi tai siihen on tehty juuri linjasaneeraus, on mahdollista, että rakennuksessa on käytetty juuri näitä kyseisiä putkia. Tällöin ministeriö suosittelee tarkistamaan asian, jos vedessä on selkeästi normaalista poikkeava haju tai maku.

Taloyhtiön asukkaan kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön, jos vedessä on poikkeava haju tai maku, niin silloinkin syy on selvitettävä.

Pientalon omistajan kannattaa olla itse suoraan yhteydessä rakentamisesta tai linjasaneerauksesta vastanneeseen urakoitsijaan tai mikäli putkien asentamisen on tehnyt itse, suoraan putkien myyjään tai valmistajaan.

Tarvittaessa taloyhtiö tai pientalon omistaja voi otattaa vesinäytteitä ja olla niiden perusteella yhteydessä vesilaitokseen selvittääkseen veden laadun.

Jos taloyhtiön toimenpiteet eivät ole riittäviä tai jos urakoitsijan kanssa ei päästä sopimukseen asiasta, voi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen eli terveystarkastajaan.

Jos vedessä ei kuitenkaan ole voimakasta vierasta, esimerkiksi liuotinmaista hajua tai makua, ei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka veden johtamiseen olisi käytetty edellä mainittuja putkia, ministeriöiden ohjeet vielä muistuttavat.

Terveyshaittoja ei todettu

Vesijohtomateriaaleista liukenee veteen aina jonkin verran epäpuhtauksia. PEX-muoviputkista tiedetään liukenevan veteen yhdisteitä, jotka ovat helposti aistinvaraisesti havaittavissa.

Kyseisissä tapauksissa talousveden poikkeava haju ja maku olivat selvästi huomattavissa. Näyttöä terveydellisestä vaarasta ei ollut, mutta kaikkien vedessä esiintyvien aineiden vaikutuksia ei tunneta.

Kuka vastaa?

Vesi, jossa on epätavanomaista hajua tai makua, ei ole käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tällaisessa tapauksessa antaa suosituksen olla käyttämättä vettä talousvetenä ja suosituksen, että kiinteistön vesijohdot tulisi vaihtaa uusiin.

Jos putkista liukenee juomaveteen hajua ja makua, ne eivät täytä MRL 117 c §:n olennaisia teknisiä vaatimuksia eivätkä ole kelpoisia rakentamisessa käytettäväksi.

Jos rakennushankkeeseen ryhtynyt havaitsee, että rakentamisessa on käytetty nyt kysymyksessä oleviin tuote-eriin kuuluvia PEX-putkia, hänellä on oikeus vaatia virheelliset putket korjattavaksi.

Siinä tapauksessa taloyhtiön asukkaan kannattaa olla ensin yhteydessä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään asiasta, jotta taloyhtiö voi yhdessä hoitaa asiaa. Pientalossa asuvan kannattaa olla suoraan urakoitsijaan tai vaihtoehtoisesti tuotteiden valmistajaan tai maahantuojaan.

Yleisten sopimusehtojen (YSE) virheiden korjausvastuu on urakoitsijalla. Takuuaika kestää kaksi vuotta vastaanottotarkastuksesta. Urakoitsijalla on kymmenen vuoden ajan vastuu asioista, jotka johtuvat urakoitsijan työn tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta tai työn laiminlyönnistä.

Mahdollisuudet korvauksiin tai putkien vaihtamiseen kannattaa selvittää myös suoraan valmistajilta.

Mihin toimiin ryhdyttiin?

Ympäristöministeriössä on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain muutos ei CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonnan järjestämiseksi sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain ja asetuksen muutokset.

Ympäristöministeriö on tilannut ja vastaanottanut VTT:ltä jatkotutkimuksen PEX-putkien ominaisuuksista. Tutkimuksessa selvitettiin koostumustietojen, kemiallisen tutkimuksen sekä aistinvaraisella tutkimuksen avulla samojen valmistajien eri valmistuserän 22 x 3,0 mm kokoisten putkien ominaisuuksia.

Golan Plastics Productsin tutkitut putket eivät tutkimuksen mukaan täytä tutkituilta osin standardin SFS 2335 vaatimuksia, eivätkä sovellu kylmän talousveden johtamiseen. Ministeriön saaman tiedon mukaan Golan Plastics Productsin kyseisen putken maahantuonti on lopetettu.

Uponorin tutkitut putket täyttävät osittain tutkituilta osin standardin SFS 2335 vaatimukset ja soveltuvat täten kylmän talousveden johtamiseen. Lisäksi tutkitun putkierän valmistamisen jälkeen Uponor on täsmentänyt tuotantoprosessiaan tuotannon jälkikäsittelyvaiheessa havaittujen puutteiden takia.

Miten Uponor toiminut tilanteessa?

Yksi tutkituista näytteistä oli Uponorin valmistama. – Vedestä löydetyt epäpuhtauspitoisuudet aiheuttivat selvästi havaittavan maku- ja hajuhaitan, mutta niistä ei ole vaaraa terveydelle, Uponorin tiedotteessa korostetaan.

– Uponor julkaisi asiasta 8.7.2014 tiedotteen ja pyysi muun muassa omien verkkosivujensa kautta asiakaspalautetta käyttövesijärjestelmistä. Tämän jälkeen asiakaspalveluumme on tullut 93 yhteydenottoa, joista 24 on koskenut veden makuun tai hajuun liittyviä havaintoja. Toistaiseksi olemme voineet vahvistaa alle kymmenen tapausta, joissa Uponorin valmistamat putket ovat saattaneet aiheuttaa maku- tai hajuhaittoja.

Lisäksi Uponorissa arvoitiin, että kyse voisi olla yksittäistapauksesta, joka liittyy tiettyyn valmistuserään. Tätä tuki tieto siitä, että niin ympäristöministeriön VTT:llä testaama putki kuin ainoa asiakaspalautuksena Uponorille saatu putki olivat samaa valmistuserää.

– Ongelman syytä koskeneissa selvityksissämme olemme löytäneet PEX-käyttövesiputkien tuotannon jälkikäsittelyvaiheessa puutteita, jotka saattavat aiheuttaa tuotteeseen satunnaisia laatuongelmia. Puutteita ei ole toistaiseksi havaittu muissa kuin aiemmassa tiedotteessamme mainitussa erässä, mutta ne eivät siis välttämättä rajoitu ainoastaan yhteen tuotantoerään. Yllämainittujen asiakaspalautemäärien perusteella käsityksemme on, että markkinoille päässeiden puutteellisten tuotteiden määrä on vähäinen. Olemme jo toteuttaneet tuotantoprosessissamme muutoksia, joiden tavoitteena on poistaa yllämainitun kaltaisten maku- ja hajuhaittojen syntyminen. Muita teknisiä parannuksia suunnitellaan, ja olemme myös tehneet tiukennuksia sisäiseen laadunvalvontaprosessiimme.

PEX-putkia on käytetty vuodesta 1972 ja niitä käytetään talousvesiputkina eri puolilla maailmaa. – Selvyyden vuoksi haluamme lisäksi korostaa, että kyseessä oleva ongelma koskee ainoastaan PEX-putkea. Siitä valmistetut käyttövesiputket asennetaan yleensä rakennuksen rakenteiden sisään ”piiloasennuksena” suojaputkessa. Käyttöveden johtamiseen käytetään myös paljon maan alle asennettavia PE-putkia ja pinta-asennettavia komposiittiputkia. Näissä putkistoissa ei PEX-materiaalia käytetä, ja vastaavaa haju- ja makuhaittariskiä ei siis ole.

Ympäristöministeriön sivustolle koottu Vesijohdoista aiheutuvat haju- ja makuhaitat – kysymyksiä ja vastauksia:

Muoviteollisuus Ry:n tiedote muovisista vesijohtoputkista