Kotona Paras -hanke ikääntyneiden turvallisuutta parantamaan

Ikääntyneiden odotetaan elävän yhä pidempään kotona, ja tämä lisää turvallisuusriskejä. Pelastuslaki velvoittaa hoitohenkilökuntaa raportoimaan kodeissa havaittavista turvallisuuspuutteista. Vaasan seudun ammattikorkeakoulujen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)  hankkeessa pyritään lisäämään hoitohenkilökunnan turvallisuusosaamista ja -tietoutta.

Kotona Paras – Hemma Bäst -hankkeen tarkoituksena on lisätä kotikäyntejä tekevien henkilöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja ikääntyneiden kodeissa sekä kehittää kotona asumista tukevia toimintamalleja.

Tällaisia ovat esimerkiksi arkea helpottavien apuvälineiden kehittäminen, omaisten jaksamisen tukeminen ja ikääntyneiden sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen. Novia ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja SPEK:in yhteisen projektin taustalla on pelastuslain sisältämä velvoite, jonka mukaan esimerkiksi kodinhoitohenkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa kodeissa havaittavista turvallisuuspuutteista.

Riskit esiin, turvavarusteet käyttöön

Usein ikääntyneiden toimintakyky on rajoittunut, minkä vuoksi turvallisuuteen liittyviin asioihin tulisi kiinnittää yhä tarkemmin huomiota. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kotipalvelu-, sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön valmiutta havaita, ilmoittaa ja puuttua ikääntyneiden kodeissa havaittuihin turvallisuusriskeihin.

Riskitilanteita aiheuttavat muun muassa sähkölaitteet. Niiden huono kunto ja päälle unohtaminen lisäävät tulipalon mahdollisuutta. Esimerkiksi liesiin on saatavissa erilaisia turvavarusteita, kuten ajastimia, joilla voidaan lisätä paloturvallisuutta.

Hanke toteutetaan Pohjanmaalla syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Rahoittajina toimivat EU (Aluekehitysrahasto EAKR), Pohjanmaan liitto, Yh NOVIA, VAMK, SPEK ja Palonsuojelun edistämissäätiö.