Kotivakuutukseton tekee ilkivaltaa – kuka korvaa taloyhtiölle vahingot?

”Korjasin taas 5 700 euron edestä vuokralaiseni aiheuttamia vahinkoja omistamassani asunnossa. Tälle ongelmalle on tehtävä jotakin. Muuttaa huoneenvuokralakia tai jotenkin vaikuttaa siihen, että edes kotivakuutuksesta tulisi pakollinen.”

 Ei tiennyt kiukkuansa purkanut yksityinen vuokranantaja, että suunta tilanteen parantamiseksi on jo otettu tai ainakin tarkoitus parantaa vuokra-antajien riskienhallintaa ja vakuutusturvaa tällaisten tilanteiden varalta.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman puitteissa on nimittäin käynnistynyt pilotti, missä selvitetään, miten huoneistokohtainen, vuokranantajan ottama huoneistoturvavakuutus toimisi tilanteissa, joissa vuokralainen on aiheuttanut asunnossa vahinkoa.
Toki pilotin avulla tutkitaan sitäkin, voisiko vuokranantajan parempi vakuutusturva riskienhallinnan kannalta madaltaa kynnystä antaa asunto esimerkiksi välivuokraukseen. Tai miten sillä parannettaisiin ”vaikeasti” asutettavien mahdollisuuksia saada asunto tai säilyttää nykyinen vuokra-asunto.
Pilotti käynnistyi lokakuussa. Vakuutusta on tarkoitus kokeilla runsaassa 2 000 yleishyödyllisten vuokranantajien ja palvelutuottajien omistamissa tukiasunnoissa näillä näkymin vuoden 2018 loppuun saakka.

Asumista ja tukipalveluja tarjoavat ensin
Pilottiin toivotaan erityisesti yleishyödyllisiä ja muita vuokranantajatahoja, jotka tarjoavat vuokralaisille asumisen lisäksi erilaisia tukipalveluja.
Vaikka pääpaino pilotissa onkin institutionaalisissa vuokranantajissa ja tukipalveluja tarjoavissa tahoissa, keskusteluja yksityisten vuokranantajien mukaantulosta on myös käyty.
– Mielestäni loogisin tapa tässä tilanteessa olisi ottaa ryhmävakuutus jonkin edunvalvontajärjestön jäsenille, esimerkiksi Suomen Vuokranantajat ry:n jäsenille, ympäristöministeriön asettaman Vakuutuspilotissa toiminut selvityshenkilö Pekka Matilainen toteaa.
– Suomen Vuokranantajilla on jo nyt olemassa mahdollisuus ottaa jäsenilleen ryhmävakuutuksena vastuuvahinkovakuutus. Huoneistoturvavakuutuksessa vakuutusturvaa olisi mielestäni luontevaa lisätä samanlaisella toimintatavalla, hän jatkaa.

Kiinnostusta on – paljonko maksaa?
Uudenlainen vakuutusturva on kiinnostanut ja yhteydenottoja tullut Matilaisen mukaan hyvin laajalta sektorilta – niin tukiasumisen palveluntuottajilta, kuntien sosiaalitoimista, kunnallisista vuokrataloyhtiöistä kuin yksityisten vuokranantajienkin taholta. Erityisesti on kiinnostanut vakuutusturvan hinta.
– Huoneistoturvavakuutuksen piiriin on hakeutunut tähän mennessä 8-9 tilaajaa ja asuntoja vakuutettu noin 890, Matilainen totesi tilanteesta marraskuun loppupuolella.
– Vaikuttaa siltä, että monet tahot ovat myös hallituksissaan jo keskustelleet vakuutusturvan lisäämisestä. Yhteydenotot viittaavat siihen suuntaan, että hakeutumisia tulee ennen vuodenvaihdetta enemmänkin ja niin, että monella vakuutusturva alkaisi 1.1.2017, Matilainen vielä jatkaa.
Kun uutta vakuutusturvaa esiteltiin ympäristöministeriön tiedotustilaisuudessa, toimittajia kiinnosti kysymys, siirtävätkö vuokranantajat kenties vakuutusmaksun suoraan vuokriin eli vuokrat nousevat.
– ARA linjasi Huoneistoturvavakuutuksen vakuutusmaksut niin, että ne voidaan ainakin vakuutuspilotti-hankkeen aikana vierittää omakustannusvuokriin ja samalla siis vakuutusmaksu osaksi vuokraa. Tämä tarkoittaa ohjeena sitä, että vakuutusmaksu sisältyisi myös toimeentulotukeen ja asumistukeen, noin periaatteena, Matilainen toteaa.

Riittävästi vakuutuksenottajia
Tavoitteena on tietysti sekin, että ammattimaisten ja yksityisten vuokranantajien kentästä saadaan uudenlaiselle vakuutukselle riittävän suuri tilaajakanta.
Tämä on erityisesti LähiTapiola Pirkanmaan tavoite, koska se on ainoana vakuutusyhtiönä lähtenyt mukaan pilottihankkeeseen, jolla tätä kotivakuutuspohjaista ilkivaltavahinkojen korvaukseen ja vastuuvakuuttamiseen kohdentuvan vakuutuksen toimivuutta on tarkoitus selvittää.

Asuttamisen esteitä matalammaksi
Vuokralaisella on luottohäiriömerkintä tai hän on menettänyt luottotietonsa kokonaan, eikä siksi saa kotivakuutusta. Maksuhäiriömerkintä estää kotivakuutuksen saamisen, mutta sen vuoksi vuokralainen jää ilman tarvitsemaansa vuokra-asuntoa. Luottohäiriömerkinnän saaneita ihmisiä on tällä hetkellä noin 373 000.
Erityisen vaikeaa on asuttaa esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia, asunnottomana vankilasta vapautuvia, vuokravelkaantumisen tai häiriökäyttäytymisen vuoksi asuntonsa menettäneitä ja turvapaikanhakijoita.
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista tai erityisryhmistä, joiden vuokra-asunnon saamiseen tai sen säilyttämiseen pilotoitava, kotivakuutuspohjainen huoneistoturvavakuutus toisi parhaassa tapauksessa helpotusta.

Kotivakuutus maan tapa, mikä vaihtoehtona?
Maan tavaksi on muodostunut se, että esimerkiksi yksityiset vuokranantajat, mutta muutkin vuokranantajat edellyttävät, että vuokralaisella on tai hän ottaa kotivakuutuksen.
– Sen oletetaan tuovan turvaa vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen korvauksissa. Tahallisesti aiheutettua vahinkoa ei mikään nykyvakuutus korvaa, Matilainen toteaa.
Pilotin valmisteluvaiheessa Matilaisen mukaan selvitettiin sitäkin, voitaisiinko kotivakuutuksesta tehdä lakisääteisesti pakollinen. Se on kuitenkin vapaaehtoinen vakuutus, eikä sen muuttaminen pakolliseksi ole tässä tilanteessa mahdollista.
Ongelmallista on juuri se, että mikään vakuutus ei tällä hetkellä korvaa tahallisia vahingontekoja. Tämä taas on vaikuttanut siihen, että vuokranantajat eivät välttämättä halua antaa asuntojaan vuokrattaviksi tai vuokraa niitä.
– Eniten pelätään ja kaivataan vakuutusturvaa esimerkiksi ilkivallan ja muunlaisen vahingontekojen vuoksi. Joskus vuokrattu asunto tuhoutuu sisältä kokonaan – on rikkomisia, vesi-, savu-, noki- ja palovahinkoja – erittäin kalliitta vahinkoja, Matilainen pohtii.
Pilotissa huoneistoturvavakuutuksen ottaa vuokranantaja ja vakuutus korvaa vuokranantajalle asunnon kiinteät rakenteet taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaisesti.
Vakuutukseen sisältyy vastuuvahinko-osio, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Kolmansia osapuolia ovat tyypillisesti naapurit ja taloyhtiöt, joten huoneistoturvavakuutuksen voisi olettaa helpottavan vahinkotilanteita myös silloin, kun asunto-osakeyhtiössä esimerkiksi sosiaalisin perustein ja välivuokrauksen kautta taloyhtiöön tullut vuokralainen aiheuttaa vahingon.
– Pilotoitava vakuutus ei ole kotivakuutus, joka turvaisi vuokralaisen omaisuutta, pilottiin liittyen vielä muistutetaan.

Muitakin toimenpiteitä tarvitaan
– Emme näe mitään estettä sille, etteikö pilotin seuraavassa vaiheessa voitaisi lähteä markkinoidaan huoneistoturvavakuutusta yksityisille vuokranantajille, erityisasiantuntija Peter Fredriksson ympäristöministeriöstä toteaa.
– Joka tapauksessa pilotin rinnalla tarvitaan muitakin asunnottomuutta ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten sosiaalisen pienlainoituksen käyttöön ja vuokrataloyhtiöiden asumisneuvonnan käytäntöihin liittyviä asioita, Fredriksson vielä mainitsee vuoteen 2019 ulottuvan toimenpideohjelman tavoitteista.

Huoneistoturvavakuutus pähkinänkuoressa
Pilottiin voi hakeutua yhteydenottolomakkeella, joka toimii samalla hakemuksena.
Huoneistoturvavakuutus on ryhmävakuutus, jonka voi ottaa julkinen yhteisö, yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö.
Se sisältää myös asukkaan vastuuvakuutuksen, joka korvaa ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja ja joista vakuutettu on lain mukaan korvausvelvollinen.
Vakuutuksen myöntää LähiTapiola Pirkanmaa.
Vakuutuksen omaisuusvastuuvakuutuksen määrä on 20 000 euroa ja omavastuu 500 euroa.
Vakuutuksen vastuuvakuutuksen määrä on 100 000 euroa ja omavastuu 1 000 euroa.
Vakuutus on huoneistokohtainen ja vakuutusmaksu perustuu huoneistojen lukumäärään.
Ympäristöministeriön järjestämässä tiedotustilaisuudessa lokakuussa mainittiin huoneistoturvavakuutuksen hinnaksi vajaa sata euroa per huoneisto vuodessa.

Teksti ja kuva Riina Takala-Karppanen
Artikkeli on julkaistu joulukuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti Professionalissa 10/2016

Lisätietoja:
www.asuntoensin.fi -sivusto
Esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=CYLHDF4uEbY