Kiinteistönvälitysalan liikevaihto 550 miljoonaa euroa

Ratkaisujen tuottamiseen ihmisten asumisen arkeen antaa voimaa ja motivoi suomalaista kiinteistönvälittäjää.
Kiinteistönvälitysala on säilyttänyt asemansa tekijöitään kiinnostavana, monipuolisena työkenttänä.
Toteutunut koulutusvaatimusten kiristyminen ja alalletulokynnyksen nousu ovat tehneet alalle hyvää: välitysammattilaiset kokevat toimivansa mielekkäässä työssä, jonka arjen sisältö inspiroi, ja antaa tekijälleen paljon muutakin kuin rahaa.
Niihin lauseisiin kiteyttää kiinteistönvälitysammattilaisuuden nykytilanteen Kiinteistönvälitysalan Ammattilaiset 2017 –tutkimuksen tuoreiden tulosten perusteella Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton, KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.
Onnistumisen tuoma ilo ja mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin asioihin kannustavat välitysammattilaista.
– Raha ei ole suinkaan ainut kiinteistönvälittäjää motivoiva tekijä. Toiminta ihmisten arjen auttajana ja ratkaisuiden löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa ovat välitysammattilaisille tärkeitä motivaation lähteitä.
Tärkeimpinä tekijöinä alan arvostuksen ja houkuttelevuuden lisäämisessä nähtiin olevan alan ammattilaisten osaamisen lisääminen ja alan ammattilaisten julkisuusmielikuvan kehittämisen.

Pitkän työviikot
Välitystyön sisällön vahvuuksia ovat erityisesti työn itsenäisyys, haastavuus ja mielenkiintoisuus. Myönteistä on myös se, että vastaajista yli 70 prosentin mielestä heidän työpanostaan arvostetaan työpaikalla. Tulos on suoraan verrannollinen siihen osuuteen, joka kokee työpaikallaan vallitsevan ilmapiirin hyväksi (76 %).
Varjopuolena joka kolmas vastaaja (35 %) kokee työnsä stressaavaksi, eikä vapaa-aika tahdo riittää kaikkien kohdalla työstä palautumiseen.
Kiinteistönvälittäjän keskimääräinen viikoittainen työaika on 41 – 50 tuntia viikossa.
Kyselyyn vastanneiden palkkasuhteisten henkilöiden keskimääräiset tulot olivat hieman vajaa 50 000 euroa ja vastausten mediaani hieman yli 43 000 euroa vuodessa. Ansiotaso on säilynyt pitkälti samalla tasolla kuin vuonna 2014.
Tyytyväisyys omiin ansiotuloihin oli edelliseen tutkimuskertaan verrattuna hieman laskenut.
– Keskimääräistä palkkatasoa, eikä varsinkaan työtunteihin suhteutettua tuntipalkkaa voi pitää mitenkään korkeana. Tyytyväisyyden laskua selittää esimerkiksi se, että asuntojen keskimääräisten myyntiaikojen kasvaessa viime vuosina kiinteistönvälittäjien työmäärä toimeksiantoa kohden on kasvanut, KVKL:n Malila arvioi.

Digitaalisuus haasteena
Digiosaamisen kehittämiselle nähtiin olevan selkeää tarvetta. Suosituin sosiaalisen median kanava on Facebook, jota hyödynsi yli 80 prosenttia vastanneista.
Eniten sosiaalisen median kanavia käytetään myyntiin ja markkinointiin. Aktiivisimpia somen käyttäjiä olivat naiset sekä 45-55-vuotiaiden vastaajien ryhmä.
– Uusi teknologia tulee nähdä kiinteistönvälittäjän kumppanina, jonka kanssa on opittava toimimaan. Ammattimaisesti toimivaa inhimillisten kohtaamisten ammattilaista tarvitaan myös tulevaisuudessa. Itsestäänselvyys aseman säilyminen ei ole: menestyvä välittäjä tarvitsee vankan koulutuksellisen ponnistuspohjan ja sen lisäksi jatkuvaa huolenpitoa niin omasta jaksamisesta kuin ammattitaidon ylläpitämisestä.

Kiinteistönvälitysalan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on viime vuosina yltänyt noin 550 miljoonan euron tasolle.
Tutkimushankkeen rahoitti Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko, joka toteutti tutkimuksen yhteistyössä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ja sen jäsenryhmittymien kanssa.