Kiinteistönomistajan oikeus rakentaa kiinteistölleen?

Missä laajuudessa kiinteistönomistajalle syntyy oikeus rakentaa kiinteistölleen? Miten sovittaa yhteen rakentamiseen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi kiinteistönomistajien ja muiden yhteiskunnan jäsenten kannalta.
Eri intressien yhteensovittamisessa rakennusoikeuden sääntelyllä on keskeinen merkitys etenkin silloin, kun ihmisten ja yritysten siirtyminen kasvukeskuksiin nostaa kasvualueisiin kohdistuvaa rakentamispainetta sekä toisaalta kohottaa maan arvoa.
OTM, KTM Martti Häkkäsen väitöstutkimuksessa Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti maankäyttöä ja rakentamista ohjaavaa sääntelyjärjestelmää sekä kiinteistönomistajan oikeutta rakentamiseen.
”Rakennusoikeuden sääntely – Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja rakentamisen edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä pitäen” –väitöstutkimuksessa on mm. luotu systemaattinen kokonaiskuva pirstaleisesta ja vaikeaselkoisesta rakentamisen sääntelyjärjestelmästä historiallisine kehityslinjoineen.
Siinä analysoidaan useita rakennusoikeuden sääntelyyn liittyviä periaatteellisia ja keskeisiä kysymyksiä.
Siinä selvitetään esimerkiksi niitä kysymyksiä, missä kulkevat kunnan kaavoitusvallan oikeudelliset rajat, voidaanko rakennusoikeutta ostaa tai myydä tai mitä kiinteistönomistaja voi rakennusoikeudella tehdä.
Tutkimuksen mukaan esimerkiksi rakennusoikeuden sääntelyssä keskeiset kunnan kaavoitusmonopoli ja pakkolunastusvalta näyttäisivät viime vuosina vahvistuneen monin tavoin. Tähän liittyy toisaalta kunnan alueen kiinteistönomistajien kasvanut oikeussuojan tarve.
Vastaavaa oikeustieteellistä tutkimusta ei Suomessa ole aiemmin tehty.
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää rakennus- ja kiinteistölainsäädännön järjestelmän ymmärtämisessä sekä lainsäädännön kehittämistyössä.
Väitöskirjan julkinen tarkastaminen tapahtuu 13.1.2017.