Kierrätysliiketoiminnasta kiertotalouteen

Jätemateriaalien hyödyntäminen tuottaa sekä taloudellisia että ympäristöhyötyjä, mutta niiden muodostuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.
Hyödyntämisen näkökulmasta tärkeää on paitsi jätemateriaalin laatu ja sen prosessoinnin tarve, myös erityisesti materiaalin maantieteellinen sijainti.
Näin todetaan HM Nina Aarraksen väitöstutkimuksessa, missä hän tutki, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia kierrätys ja uudelleenvalmistus tarjoavat yrityksille.
Aarras tutki myös sitä, miten kierrätysliiketoiminta voi tukea taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Hän tarkasteli Suomessa toimivia yrityksiä, jotka hyödyntävät jätemateriaaleja raaka-aineena.

Kuljetusmatkat vaikuttavat kannattavuuteen
– Jätemateriaalit tulevat yritykseen usein monesta eri lähteestä ja materiaaleja myös kuljetetaan pitkiä matkoja. Kuljetusmatkat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten kannattavaa hyödyntäminen on taloudellisesti. Laadukasta materiaalia on kannattavaa hakea kauempaakin, mutta toisaalta pitkät kuljetusmatkat heikentävät toiminnasta saatavaa ympäristöhyötyä, Aarras sanoo.
Tutkimuksen mukaan paikallisia tai alueellisia jätevirtoja hyödyntävä kierrätysliiketoiminta voi tukea alueellista kestävyyttä, mutta toisinaan keskitetty hyödyntäminen voi olla järkevä vaihtoehto.

Pienempiä ympäristöhaittoja
Jätemateriaalin hyödyntäminen on yksi mahdollisuus vaikuttaa sekä talouden tarvitseman materiaalin kulutukseen että päästöjen ja kaatopaikkajätteen syntymiseen.
Vaikka jätemateriaalin hyödyntäminen ei ole päästövapaata, aiheuttavat kierrätys ja uudelleenvalmistus pääsääntöisesti huomattavasti pienempiä ympäristöhaittoja kuin vastaavanlaisen tuotteen tai materiaalin valmistus neitseellisistä raaka-aineista.
Kierrätysliiketoiminnan kestävyyden arvioiminen edellyttää kuitenkin yritysnäkökulmaa laajempaa perspektiiviä: jätemateriaalien hyödyntämisen taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia sekä toiminnan suhdetta kestävyyteen on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti myös yritysten välisellä, alueellisella ja globaalilla tasolla.
– Tutkimus antaa viitteitä siitä, että kierrätysliiketoimintaa harjoittavien yritysten on mahdollista luoda toimintamalleja, joilla on edellytyksiä vahvistaa paikallisyhteisön ja koko yhteiskunnan kestävämpää tulevaisuutta.

Tutkimustietoa kiertotalouteen siirtymisessä
Kierrätysliiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat kiertotalouden käytännön toimeenpanijoita ja samalla uudenlaisen toimintakulttuurin luojia.
Aarraksen tutkimuksen mukaan kiertotaloutta kohti siirtyminen edellyttää kierrätysliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimintaedellytysten tukemista.
Avainasemassa on jätteiden hyödyntämiseen liittyvän tutkimustiedon lisääminen ja sen myötä osaoptimointiin perustuvien ratkaisumallien välttäminen.
Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää akateemisen jätetutkimuksen ohella myös erilaisissa jätekysymyksiä koskevissa suunnittelu-, kehittämis- ja päätöksentekotilanteissa.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä