Käyttäjänäkökulma asuntorakentamiseen

Olisiko käyttäjälähtöinen muotoilu parempi näkökulma asuntorakentamisessa kuin asukaslähtöisyys? Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitoksen väitöskirjassaan Antti Pirinen tutkii asumisen suunnittelun, asukkaiden ja tuotannon monimutkaista suhdetta.

– Vaikka tiedämme paljon ihmisten tarpeista ja toiveista asumisen suhteen, ne jäävät helposti välittymättä suunnitteluratkaisuihin, Anttti Pirinen kuvaa tutkimuksensa ongelmaa.

– Asukkaiden näkökulmasta asumisessa on paljon muutakin suunniteltavaa kuin fyysinen rakennus.

Asumiskonseptit yhdistävät yksilöllisyyden ja toistettavuuden

Teollisuuden ja asukkaiden intressit voivat kohdata niin sanotuissa asumiskonsepteissa. Antti Pirinen on väitöksessään tutkinut viittä erilaista suomalaista asumiskonseptia. Niissä rakennusliikkeet esimerkiksi tarjoavat palvelun, jonka avulla asukas voi tehdä yksilöllisiä valintoja asuntoonsa, tai asukkaat rakennuttavat itselleen talon konseptin puitteissa.

Pirinen pyrkii kuromaan umpeen kuilua teollisuuden standardoitujen tuotteiden ja prosessien ja toisaalta erittäin asukasvetoisten konseptien välillä.– Miten voidaan tuottaa erilaisuutta toistettaviin konsepteihin? Ja miten käyttäjät voisivat olla mukana suunnitteluprosessissa ja tuoda siihen omat arvonsa ja tarpeensa?

– Täytyy selvittää, mitkä asunnon ja ympäristön elementit, sekä miten niiden vakiointi ja variointi asuntotuotannossa, tuottavat asukkaille arvoa ja yksilöllisyyttä, Pirinen kehottaa.

Laadukas suunnittelu ylittää käyttäjien odotukset

Käyttäjälähtöisessä muotoilussa tarkastellaan laadullisia eroja ihmisten tarpeiden, elämäntapojen ja arvojen välillä. Se eroaa huomattavasti asumistutkimuksen tilastollisista ja väestöllisistä menetelmistä. Pirinen kokoaa yhteen sosioekonomiselta taustaltaan hyvin erilaisten ihmisten kokemuksia asumisesta, ja ehdottaa, miten sisällyttää asukkaiden tarpeet konkreettisesti asuntotuotantoon.

– Käyttäjälähtöisyys ei tarkoita suinkaan vain sitä, että kysytään ihmisiltä, millaisia asuntoja tai tuotteita he haluaisivat ja tarvitsivat. Ammattitaitoisen ja luovan muotoilun ja suunnittelun arvo on siinä, että lopullinen tuote on aina parempi kuin käyttäjä olisi osannut itse kuvitella, Pirinen tähdentää.

Asuntojen suunnittelijat ja rakennuttajat eivät Pirisen mukaan hyödynnä tietoa asukkaista tarpeeksi.

–      Tiedetään, että esimerkiksi rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä arvostavat lähes kaikki. Mutta ne myös tarkoittavat eri asioita eri ihmisille, ja edellyttävät siksi erilaisia suunnitteluratkaisuja.

Väitöskirja tarkastetaan 16.4.2014.