Katupölytutkimus jatkuu Helsingissä

Helsingissä jatketaan katupölytutkimusta tämän vuoden loppuun saakka. Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA) –hankkeen tavoitteena on selvittää mm. päästöihin ja pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä entistä tarkemmin myös päästölähteiden osuuksia erityyppisissä kohteissa.
Lisäksi jatketaan aikaisemmissa hankkeissa toteutettua reittikohtaista katupölypitoisuuksien seurantaa.
Vuonna 2016 Helsingin katupölytilanne on ollut edellisvuotta parempi. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittäviä päiviä on ollut Mannerheimintien mittausasemalla 3 päivää ja Mäkelänkadun mittausasemalla 6 päivää.

Suunta parempi
Ylimmät mitatut hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvopitoisuudet ovat olleet huomattavasti alempia kuin vuoden 2015 keväällä.
Vuosien 2015 ja 2016 ero selittyy todennäköisesti suurimmaksi osaksi säätekijöillä.
Katujen kastelua ja pesuja on tehty aktiivisesti molempina vuosina. Nastarenkaiden osuus liikennevirrassa oli Helsingissä talvikaudella 2015-2016 noin 75 prosenttia, eli hieman alempi kuin edellisinä vuosina.
Joka tapauksessa katupöly on Helsingissä edelleen merkittävä terveyshaittaa aiheuttava ympäristöongelma, vaikka hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuudet ovatkin laskeneet tilastollisesti merkitsevästi vuodesta 2005 lähtien Mannerheimintien mittausasemalla.

Vastarenkaat ja hiekoitushiekka
Talvisin kertyvän ja keväisin ilmaan vapautuvan katupölyn pääasialliset aiheuttajat ovat kaupungeissa nastalliset talvirenkaat ja hiekoitushiekan käyttö. Myös kesäaikaan ja syksyisin voi aiheutua katupölyhaittoja esimerkiksi, jos rakennustyömailta tai pinnoittamattomilta alueilta pääsee leviämään likaa ja pölyä katuverkkoon.
Kaupungin kunnossapidon keinoja katupölyn pitoisuuksien hallintaan ovat materiaalivalinnat liukkaudentorjunnassa, pölynsidonta laimealla kalsiumkloridiliuoksella sekä katualueiden nopeat ja huolelliset pesut.
Keinoja on kehitetty viime vuosina useissa tutkimushankkeissa ja parannettujen toimenpiteiden soveltamisesta on saatu hyviä tuloksia.
Katujen pesut jatkuvat Helsingissä huhtikuun loppuun saakka.