”Katupölypartiot” liikkeelle mahdollisimman aikaisin

Katujen kevätpuhdistuksia tekemään niin aikaisin kuin mahdollista ja priorisoida kohteet, joissa on paljon asukkaita tai ulkonaliikkujia, jotka altistuvat ilmansaasteille. Lisäksi lisätään pölynsidontakäsittelyitä.
Tässä muutamia toimenpiteitä, jotka liittyvät katupölyn hillitsemiseen ja sisältyvät Helsingin kaupungin ilmansuojeluohjelmaan vuosille 2017-2023.
Ilmansuojelusuunnitelmasta on valmistunut luonnos, jota kansalaiset ja sidosryhmät voivat nyt kommentoida 29.4.2016 saakka.

Mahdollisimman aikaisin puhdistamaan
Katujen puhdistaminen mahdollisimman aikaisin keväällä on tärkeää katupölyn haittojen vähentämiseksi.
Vastuunjako kaupungin ja kiinteistöjen huoltoyhtiöiden kanssa vaikeuttaa nykyisin siivousta kantakaupungissa, mutta helpottanee, kunnes on siirrytty kaupungin kokonaisvastuuhoitoon.
Tehokkaimmiksi puhdistusmenetelmiksi hienojakoisen katupölyn vähentämiseen on todettu painepesevät menetelmät, kuten yhdistelmäpesut ja painepesevä imulakaisu.
Toimenpiteissä mainitaan, että kaupungin pitäisi hankkia lisää puhdistusteholtaan parasta teknologiaa edustavaa kalustoa. Tosin todetaan myös, että tällaisten painepesevien imulakaisukoneiden hankintahinta on korkea. Ne ovat myös toimintanopeudeltaan hitaita, joten arvio on, ettei painepeseviä laitteita riitä lähitulevaisuudessa hoitamaan koko katuverkon puhdistamista.
Urakoitsijoilta kaupunki tulee edellyttämään entistä paremman teknologian hyödyntämistä ja antaa siitä kilpailutuksessa lisäpisteitä.

Pölynsidontaa, mutta myös katujen puhdistamisia
Pölynsidonnalla on todettu olevan voimakas vaikutus katupölypitoisuuksien alentamiseen Helsingin keskustassa. Esimerkiksi laimealla kalsiumkloridiliuoksella toteutettavalla pölynsidonnalla on kyetty vähentämään katupölyn aiheuttamia terveyshaittoja merkittävästi ennen kuin kadut on ehditty kunnolla puhdistaa.
Tästä syystä tarkoitus on jatkaa aktiivista pölynsidontaa osana kevätkunnossapitoa. Lisätään laajennetaan
pölynsidontakäsittelyitä myös lähikaduilla pölyn leviämisen estämiseksi ja päivitetään tarvittaessa pölynsidontareittejä.
Pölynsidonta ei kuitenkaan poista katupölyä, vaan sitoo sen tien pintaan, joten kadut on silti keväisin
Puhdistettava, vaikka pölynsidontaa tehdään.

Liukkaudentorjunta erityistarkasteluun
Liukkaudentorjunnassa käytettävä hiekoitusmateriaali on merkittävä katupölyn lähde. Sen osuudeksi on arvioitu 10–50 prosenttia keväisestä katupölystä Suomen kaupunkien katuympäristöissä.
Toimenpiteenä ilmansuojeluohjelmassa esitetään, että seurataan hiekoituksen määrää kaupungin kunnossapitoalueilla
ja pyritään vähentämään hiekoitusta turvallisuutta vaarantamatta. Lisäksi pyritään suosimaan kulutuskestävää ja pesuseulottua hiekoitusmateriaalia.
Turhan hiekoituksen välttäminen vähentää sekä hiekoituksen että siivouksen kustannuksia.
Hiekoituksen vähentäminen on käytännössä hankalaa, koska katualueen käyttäjien turvallisuudesta on huolehdittava.

Uusi ilmansuojelusuunnitelma valmiiksi tänä vuonna
Helsingin ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä. EU:n asettamat terveysperusteiset ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät kuitenkin kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa, mikä johtuu liikenteen päästöistä ja dieselautojen osuuden kasvusta. Ilmansaasteet ovat terveydelle haitallisia, ja niille herkkiä ovat erityisesti lapset, sydän- ja hengityssairaat sekä iäkkäät.
Ylittymisen johdosta kaupungille laaditaan uusi ilmansuojelusuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusi ilmansuojelusuunnitelma kattaa kaksi valtuustokautta eli vuodet 2017–2024.
Lainsäädännön vaatimusten mukaisesti suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä liikenteestä aiheutuvan typpidioksidin pitoisuuksien alentamiseksi katukuiluissa, joissa raja-arvo ylittyy.
Suunnitelmaan on otettu liikenteen lisäksi teemoiksi Helsingin ilmanlaatuun muut merkittävästi vaikuttavat asiat: katupöly ja pienpoltto.

Lisätietoja ilmansuojelusuunnitelmasta ja palautelomakkeeseen pääset  tästä: