Kattotöiden muistilistaa

Kattourakoitsijaa esimerkiksi kattolumien pudottamiseen etsivän hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän kannattaa tarkistaa yrityksen taustat ja perehtyä vaikkapa lumenpudotustyön ohjeisiin, jotta tietää, mihin asioihin kiinnittää huomiota mahdollisesti seuratessaan lumenpudottajien työtä.

Tekijöiden pätevyyden varmistamiseksi on esitetty jonkinlaisen rekisterin perustamista, mistä esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja voisi katsoa, onko urakoitsijan työntekijät koulutettu. Hankaluutena Etelä-Suomen aluehallintoviraston, työsuojelun Kiinteistöhoitoalan tiimin tarkastajan Kirsi Pardain-Patasen mukaan on se, että kattotöihin tai lumenpudotukseen ei ylipäätään ole omaa pätevyysvaatimusta tai koulutusta.

– Työntekijät voivat olla taustoiltaan hyvin erilaisia, eikä itse kattotyöhön ole mitään erillistä, erityistä koulutusta tai tutkintoa, Pardain-Patanen vastaa siihen ajatukseen, miksi  kattotyöntekijöiden ”ammatti- tai pätevyysrekisteri” oli käytännössä vaikea, kenties mahdotonkin toteuttaa.

Pääpainohan työntekijöiden työturvallisuuden kannalta on siinä, että työnantaja kouluttaa ja siten varmistaa, että sen työntekijöillä on riittävät tiedot ja taidot tehtävään työhön.

– Työnantajan perehdyttämisvastuu ja vastuu vaarojen ja haittojen arvioinnista ja sitä kautta arviointi henkilösuojainten tarpeesta on kuitenkin tiedossa ja varmistettavissa. Vastuullinen yritys arvioi kohteen vaarat ja haitat. Jos yrityksellä ei ole riittävää kalustoa tai taitoa tehdä kohdetta, se kieltäytyy, hän toteaa.

– Tilaajan tulee myös omalta osaltaan huolehtia, että katto on siinä kunnossa, että siellä on turvalliset väylät liikkua ja kiinnitysmahdollisuudet henkilösuojaimille, hän muistuttaa.

Tilaajavastuu koskee vuokratyövoimaa ja alihankintaa

Tilaajavastuulakihan määrittelee, että tilaajan on sopimuksen tekemistä vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle seuraavanlaisia asioita:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote;

todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;

3) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä

selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

Tilaaja voi myös itse hankkia kohdan 1 ja 2 tiedot ja tiedot ulkomaisesta yrityksestä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama selvitys kohtien 1 ja 2 selvitykseksi tai todistukseksi, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä.

Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Tarkista lumenpudotustyöohje

Ennen lumenpudotustyön aloittamista pitää Työsuojelun antamien ohjeiden mukaan varmistua siitä, onko työ luvanvaraista. Liikennejärjestelylupaa voidaan edellyttää, jos työ vaatii jalankulkuliikenteen ohjaamista kiertoreiteille, ajoradan kaistojen sulkemista tai jos työssä käytetään nostolaitetta.

Kiinteistönomistajan tulee antaa lumenpudottajille mahdollisimman tarkat tiedot mm. kattomateriaaleista ja olosuhteista, jotka vaikuttavat katolla liikkumiseen ja lumenpoistoon.

Lumenpudotustyön vaaroja voidaan vähentää tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja turvalaitteilla sekä ennakolta harkitulla työtavalla. Työnantajan tulee poistaa työssä esiintyvät vaaratekijät ja suunnitella työ ennakkoon siten, että sen voi tehdä mahdollisimman turvallisesti.

Ennen työn aloittamista on varmistuttava, että työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

Lumen pudotustyöhön ei saa käyttää alle 16-vuotiasta työntekijää, koska työhön liittyy putoamisvaara. Mikäli työtä aiotaan teettää 16 – 17 -vuotiailla nuorilla työntekijöillä, on työnantajan ennen työn alkua tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoja www.tilaajavastuu.fi

 http://www.tyosuojelu.fi/fi/tilaajavastuu

http://www.tyosuojelu.fi/fi/lumenpudotustyoohje

Artikkeli on julkaistu marraskuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti 8/2013.

1 Comment

  1. Valtaosa katolla tehtävistä töistä on köysien varassa tehtäviä töitä. Ei köyden varassa kuten usein esitetään ja toimitaan. Koulutusta katolla työskentelyyn löytyy ja jo työturvallisuusmääräyksetkin sitä edellyttävät.

Kommentointi on suljettu.