Isännöintiala työsuojelukohteeksi

Isännöintiyritykset joutuvat varautumaan ensi vuonna siihen, että Aluehallintoviraston työsuojelun Etelä-Suomen kiinteistöhuollon tiimi tulee tekemään valvontakäyntejä työpaikoille. Tarkoitus on kiinnittää erityistä huomiora isännöitsijöiden työaikaan. Työsuojeluviranomaisten mielestä työajan hallinta on isännöintialan toimistoissa suuri työsuojelullinen kysymys, johon tullaan myös puuttumaan.

Isännöintiala tulee olemaan ensi vuonna  AVIn työsuojeluhallinnon Etelä-Suomen kiinteistöhuollon tiimin uusi kohde. Etelä-Suomen vastuualueella on toteutettu viranomaisaloitteista työsuojeluvalvontaa kiinteistöhuollon, teiden kunnossapidon, siivouksen ja maisemanhoidon työpaikoilla.

Tarkastukset ovat aiempina vuosina kohdistuneet mm. seuraaville työsuojelun osa-alueille: haitallinen kuormitus, työterveyshuolto, työaikavalvonta ja työajan hallinnan valvonta  ja työelämän pelisääntöjen valvonta ja työsuhdeasiat

Aluehallintovirasto AVIn työsuojeluhallinnon keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

AVIn työsuojeluhallinto tekee työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.