Huollettu hissi, turvalliset ajot

Hissien määräaikaistarkastuksissa havaittujen vaarallisten vikojen määrä on noussut viime vuosina. Hissien turvallisuus on kuitenkin hyvällä tasolla.

– Välittömän vaaran vikoja havaittiin vuonna 2015 noin kahdessa prosentissa tarkastetuista hisseistä, yhteensä 518 kappaletta, johtava asiantuntija Antti Savola Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista kertoo.
Savolan mukaan hissin turvallisuuden ja toimintakunnon kannalta olennaisinta on asianmukainen huolto.
– Näyttäisi siltä, että esimerkiksi hälytysjärjestelmän ja tarraimen toimintaa ei testata huoltokäynneillä niin kuin pitäisi, Savola sanoo.
Tarkastajan havaittua vaarallisen vian on hissin käyttö keskeytettävä, kunnes se on korjattu. Usein vika saadaan korjattua tarkastuksen aikana, eikä siitä aiheudu haittaa hissin käyttäjälle.
Määräaikaistarkastuksissa havaituista välittömän vaaran vioista iso osa liittyy nimenomaan hälytysjärjestelmään ja tarraimeen. Niiden osuus on kaksi kolmasosaa.
Muista kuin välittömän vaaran aiheuttavista vioista ja puutteista tyypillisimmät kohdistuvat kuiluun, koriin ja huoltoon. Huomautettavaa löytyy usein kuilun epäsiisteydestä sinne kertyneen roskan, pölyn ja johdeöljyn vuoksi. Vikoja esiintyy niin vanhoissa kuin uudehkoissakin hisseissä.
Kahden vuoden välein tehtävästä lakisääteisestä määräaikaistarkastuksesta laadittava pöytäkirja on hissin haltijaa sitova hallintopäätös. Näin ollen tarkastuspöytäkirjaan merkityt viat ja puutteet on korjattava.
– Tavallisesti näin myös toimitaan. Mutta jos hissin haltija on tyytymätön tarkastuspöytäkirjaan, voi siihen hakea muutosta. Muutoksenhakuohjeet ovat mukana tarkastuspöytäkirjassa, Savola kertoo.
Savola muistuttaa, että hissin huoltoyhtiö ja tarkastuslaitos ovat kaksi eri toimijaa. Huoltoyhtiö ja tarkastuslaitos eivät tee keskenään sopimusta tarkastamisesta, vaan se on hissin haltijan ja tarkastuslaitoksen välinen sopimus.
Määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Suomessa tehdään vuosittain noin 25 000 määräaikaistarkastusta.
Hissien turvallisuus on Antti Savolan mukaan Suomessa kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla. Vahinkoja sattuu vähän suhteessa hissien suureen määrään ja niiden käyttöön. Jokaisella henkilöhissillä ajetaan keskimäärin 150 000 kertaa vuodessa.

Huollosta ei kannata tinkiä
Antti Savola korostaa hissin huolto-ohjelman mukaisesti tehtävää perusteellista huoltoa. Taloyhtiön solmiessa huoltosopimusta pitää kiinnittää huomiota huolto-ohjelmaan ja siihen, mitä sopimus sisältää ja mistä veloitetaan mahdollisesti lisähintaa. Huollosta tinkiminen voi kostautua korjauskustannuksina.
Vanhempien hissien huoltotarve voi olla yksitoistakin kertaa vuodessa, kun uudemmille riittää kolme, neljä kertaa vuodessa. Huolto-ohjelmaa laadittaessa ohjenuorana on hissin valmistajan ohjeet hissin huollosta.
– Mitä suurempi on hissin käyttömäärä, sitä tiheämmin se tulee huoltaa. Ajetaanhan toimisto- tai liikerakennuksen hissillä huomattavasti enemmän kuin taloyhtiön hissillä.
Huollossa varmistetaan hissin turvalaitteiden toiminta ja hissin yleiskunto sekä tehdään tarvittavat huoltotoimet, säädöt ja puhdistukset. Näistä pidetään huoltopäiväkirjaa, johon muun muassa merkitään käynnit toimenpiteineen sekä hississä esiintyneet viat ja niiden korjaaminen päivämäärineen.
Hissin haltija voi halutessaan tarkistaa huoltojen toteutumisen päiväkirjasta. Hissin huoltajalla on myös velvollisuus ilmoittaa hissin haltijalle havaitsemistaan vioista ja puutteista.

Uudella lailla vähän käytännön vaikutusta
Hissiturvallisuuslaki astui voimaan vuoden 2017 alussa. Antti Savola toteaa, että säädösmuutos oli pääasiassa rakenteellinen.
– Hissejä koskevat säännökset koottiin omaan lakiinsa erilleen sähköturvallisuussäädöksistä. Hissiturvallisuuslailla myös pantiin täytäntöön EU:n hissidirektiivi.
Yksi muutos koskee uudelle hissille ensimmäistä kertaa tehtävää määräaikaistarkastusta. Se tulee vastaisuudessa tehdä kahden vuoden kuluessa käyttöönotosta aikaisemman neljän vuoden sijaan.
– Tämä on hyvä asia, koska ensimmäinen määräaikaistarkastus ajoittuu hissin takuuajalle. Lisäksi määräaikaistarkastuksissa päästään heti kiinni kahden vuoden sykliin.
Määräaikaistarkastuksen merkiksi hissiin liimataan tarra, jossa pitää nykyisin olla tarkastuspäivän ja seuraavan tarkastuskerran lisäksi hissin yksilöintitiedot ja allekirjoitus.
Jos tarkastaja havaitsee hississä vian, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa, voi hän uuden hissiturvallisuuslain mukaan tarvittaessa irrottaa hissin sähköverkosta.
Onnettomuudesta ilmoittaminen on laajennettu koskemaan myös hissin haltijaa. Tämän on ilmoitettava Tukesille vakavasta onnettomuudesta, jossa hissillä on ollut osuutta.
Uusi laki koskee myös nosto-ovia
Hissiturvallisuuslakiin liittyen tuli myös muutamia nosto-ovia koskevia muutoksia. Uutta lakia sovelletaan sellaisiin sähkökäyttöisiin nosto-oviin, joiden ovipinta ei kierry rullalle akselin ympärille ja jotka eivät ole yksityiskäytössä. Kaikille soveltamisalaan kuuluville oville on säädetty huolto- ja kunnossapitovelvoite.
Määräaikaistarkastus vaaditaan jatkossa vain niille oville, joiden nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä. Määräaikaistarkastus tulee tehdä neljän vuoden välein.
Nosto-ovelle, joka on korkeampi kuin 2,9 metriä, tulee tehdä varmennustarkastus kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta, kun se aiemmin tehtiin vuoden kuluessa.
Vuoden alussa voimaan tulleen lain mukaan uusia hissejä asentavien yritysten ei enää tarvitse rekisteröityä, kuten niitä aikaisemmin velvoitettiin tekemään. Tämä liittyy EU:n direktiiviin.
– Olisi hissidirektiivin vastaista vaatia kansallisia ilmoitus- ja pätevyysvaatimuksia. Se olisi tuotteiden vapaan liikkumisen rajoittamista. Hissidirektiivissä on asetettu vaatimukset hissin toimittajalle ja sen mukaisesti toimien hissin saa saattaa markkinoille, Savola sanoo.
Hissien huolto-, korjaus- ja muutostyöt ovat jatkossakin ilmoittamista edellyttäviä töitä. Toiminnanharjoittajalla tulee olla palveluksessaan hissipätevyyden omaava hissitöiden johtaja.

fakta:
Hissin haltijan tehtävät
Hissiturvallisuuslain mukaan hissin haltijan tulee huolehtia siitä, että
• hissille on laadittu huolto-ohjelma
• hissiä huolletaan huolto-ohjelman mukaisesti
• hississä havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti
• hissille tehdään asianmukaiset tarkastukset
• hissiä koskevat asiakirjat ovat huoltajien ja tarkastajien käytettävissä
• hissistä pelastaminen tapahtuu turvallisesti.
Hissin haltijaksi katsotaan rakennuksen omistaja ja rakennuksen haltija. Hissin haltijaa edustavat taloyhtiössä tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.
Lähde: Tukes

Teksti Irene Murtomäki
Kuva Mikael Lindén

Artikkeli on julkaistu helmikuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 2/2017