HSY toimii uusiutuvan energian voimalla

Pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuolto sekä seututietopalvelut hyödyntävät monipuolisesti muun muassa jätteitä, jätevesilietettä, hukkalämpöä sekä veden virtausenergiaa, joista HSY tuottaa omaa kulutusta vastaavan määrän energiaa. Tämä käy ilmi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden julkaisemasta ympäristövastuuraportista.
HSY:n oma, uusiutuviin energianlähteisiin perustuva energiantuotanto vähentää ostoenergian tarvetta ja kasvihuonekaasupäästöjä.
– Resurssiviisaus on ympäristövastuumme ydintä. Vesi- ja jätehuolto kuluttavat toiminnoissaan paljon energiaa, joten energiatehokkuustoimien lisäksi olemme pyrkineet hyödyntämään tarkkaan kaikki raaka-aineet, mitä meillä on käytettävissämme, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
– Tavoitteenamme on toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä. Olemme pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia ja Euroopan suurimpia EKOenergian hyödyntäjiä, erityisesti kun HSY:n oma sähköntuotanto hyväksyttiin EKOenergia-kelpoiseksi. Satsauksemme uusiutuviin tuo ympäristöhyötyjen lisäksi myös taloudellista hyötyä.

Jätevedenpuhdistus tärkeä osa Itämeren suojelua
Pääkaupunkiseudun asukkaat ja yritykset tuottavat jätevettä noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan mereen johdettuna aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä.
– Jätevedenpuhdistuksen taso on kansainvälisestikin vertailtuna huippulaatua: orgaanisesta lika-aineesta poistetaan puhdistusprosessissa yli 95 prosenttia, fosforista noin 98 ja typestä 70–90 prosenttia. Jätettä ei synny, kun jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete jalostetaan mullaksi ja kaasu hyödynnetään energian lähteenä, Inkinen sanoo.
– Pidämme tärkeänä, että pääkaupunkiseudun asukkaille tuotetut palvelut tuotetaan puhtaasti ja vähentäen ilmastopäästöjä. Toiminta-ajatuksemme onkin: puhtaasti parempaa palvelua.
HSY:n tavoitteena on parantaa alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisätä jätteen hyötykäyttöä sekä vähentää ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä. HSY kehittää uusia tapoja ravinteiden talteenottoon. Esimerkiksi jätevesilietteen sisältämän fosforin ja typen talteenottoa selvitetään.
– Niukkenevat luonnonvarat tulee kyetä ottamaan talteen. Kyse on globaalisti merkittävistä ratkaisuista, Inkinen toteaa.

Ekomosta materiaalitehokas yrityskeskittymä
Jätteiden käsittelyssä painopiste siirtyy materiaalien jalostamiseen. Tähän vastaamaan HSY kehittää ekoteollisuuskeskus Ekomoa, joka on materiaalikierrätykseen perustuvien toimintojen keskittymä.
Alue toimii yritysten pilotointialustana ja ponnistuslautana uudelle ympäristö- ja cleantech-liiketoiminnalle pääkaupunkiseudulla.
Kotien sekajäte ei mene enää kaatopaikalle, vaan se hyödynnetään energiana Vantaan Energian jätevoimalassa.