Hankeryhmä pureutuu julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ratkaisemiseen

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on viivytyksettä käynnistää toimet sisäilmasta kärsivien riittävän hoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseksi ja huolehtia siitä, että saatavilla on opastusta kulloinkin käytettävissä olevista hoito- ja kuntoutusmuodoista.
Tavoitteena vuoteen 2028 mennessä on sekin, että oppilaitokset, päiväkodit, hoitolaitokset ja muut julkiset rakennukset ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää sekä toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia.
Sisäilmasta kärsivien auttamiseksi käytössä tulisi myös olla sujuvat ja toimivat hoitopolut itsehoidosta perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös tiedottaa hyvistä kokemuksista ja käytänteistä sekä monistaa toimintamalleja sovellettavaksi kuntien ja valtion kiinteistönomistajan käyttöön.
Näin on linjattu Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmassa, jonka jatkotoimia käsiteltiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen, hallituspuolueiden edustajien ja asiantuntijoiden kesken.
Tarkoitus on valmistella toimenpideohjelma tänä syksynä ja kuulla eri tahojen näkemyksiä siitä joulukuun alusta helmikuun 2018 puolivälin välisenä aikana. Sidosryhmätapaamisia järjestetään useampia tammi-helmikuussa 2018.
Kymmenvuotinen toimeenpanokausi alkaa keväällä 2018, jonka kuluessa toimenpideohjelma jalkautetaan sekä päivitetään tiedon ja kokemusten kertyessä.
Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi Terveet Tilat 2028 -toimista jo vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Hyvät käytännöt käyttöön jo nyt
– Kunnissa tehdään paljon. Kaikki toimiva pitää saada käytäntöön heti. Näin yritämme toimia esimerkiksi Kuivaketju10 -periaatteiden soveltamisessa.
– Samaan tapaan kuin elintarvikkeiden käyttökelpoisuus turvataan säilyttämällä kylmäketju katkeamattomana, rakennusmateriaalien käyttökelpoisuuden tae on kuivaketjun varmistaminen. Tämä vaikuttaa rakentamishankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen samoin kuin ylläpitoon.
– Ongelmiin puuttumisessa ja niiden ennaltaehkäisemisessä ei saa viivytellä missään vaiheessa”, Tiilikainen linjaa.

Innovatiivisuuttakin tarvitaan
Pääministeri Juha Sipilän asettaman hankeryhmän tavoitteena on löytää keinoja, joilla edistetään julkisiin tiloihin liittyvää terveyttä ja hyvinvointia.
Toimenpideohjelmalla halutaan vahvistaa kestäviä ja terveellisiä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia.
Se sisältää nimenomaan käytännön toimia, joilla muutoksia tilojen sisäongelmiin liittyviin kysymyksiin saadaan ratkaistua.
Ohjelmalla haetaan myös uusia, innovatiivisia ja kestäviä toimintatapoja, jotka näkyvät rakenteellisena muutoksena alalla.
Toimenpideohjelman tulee sisältää tarkemmat tiedot julkisen rakennuskannan tervehdyttämiseen liittyvistä toimista, aikatauluista ja vastuutahoista.
Työssä käytetään hyväksi tähän mennessä tehtyjä selvityksiä, saatuja kokemuksia ja vireillä olevaa työtä.
Hankeryhmän toimikausi päättyy 28.2.2018.