Ehdota omia toimenpiteitä energia- ja ilmastostrategiaan

Kansalaisten toivotaan osallistuvan energia- ja ilmastostrategian perusskenaarion laatimiseen. Vuoteen 2030 ulottuvan perusskenaario julkistamisen yhteydessä avattiin verkkosivut, joiden kautta kansalaiset voivat osallistua strategian valmisteluun.
Verkkosivuilla voi tutustua ja ottaa kantaa mahdollisiin uusiin politiikkatoimiin. Siellä voi myös ehdottaa omia toimenpiteitä.
Kaikki ehdotukset käydään läpi ja potentiaalisten ehdotusten vaikutuksia arvioidaan tarkemmin mm. tutkijoiden toimesta.

Tavoitteita täsmennetään
Nyt valmistunut ns. perusskenaario kuvaa kehitystä nykyisten politiikkatoimien vallitessa. Se siis antaa kuvan siitä, kuinka paljon on tehtävää jotta Suomi saavuttaa hallitusohjelman tavoitteet ja myötävaikuttaa osaltaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin vuonna 2030.
Hallituksen pyrkimyksenä on siirtyä fossiilisista polttoaineista hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti.
Tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä vähintään 50 prosenttiin lasketaan osuutena energian loppukulutuksesta. 55 prosentin omavaraisuustavoite lasketaan myös energian loppukulutuksesta.
Tavoitteiseen huomioidaan uusiutuvan energian lisäksi myös turve, jäte ja kierrätyspolttoaineet sekä teollisuuden reaktiolämpö.
Hallitus tavoittelee myös liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamista vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin. Tavoitteeseen huomioidaan myös liikenteen uusiutuva sähkö ja uusiutuvista energialähteistä valmistettu vety.
Tuontiöljyn puolittaminen kotimaan tarpeisiin tarkoittaa puolestaan bensiinin, dieselin, lentobensiinin ja kerosiinin sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn käytön puolittamista.
Puolituksen vertailuvuotena käytetään uusiutuvan energian direktiivin ja EU:n taakanjakopäätöksen vertailuvuotta 2005.

Energia- ja ilmastostrategia löytyy täältä:
Kommentoi ja arvioi strategian toimenpiteitä täältä: