Asuntopolitiikan kehittämiseen enemmän tietoa tutkimuksella

Jotta saadaan päätöksentekijöille enemmän tietoa asuntojen kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta tai esimerkiksi pääkaupunkiseudun merkittävistä asunto-ongelmista, on Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mielestä tärkeä käynnistää asuntopolitiikan kehittämiskohteita selvittävä tutkimushanke. Tutkimukselle haetaan toteuttajaa avoimen tarjouskilpailun pohjalta.
Keskeisenä yleisenä ongelmana on asuntojen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino eli ns. kohtaanto-ongelma. Tähän liittyvinä ongelmina on tuotu esille mm. pääkaupunkiseudun merkittävät asunto-ongelmat (mm. asumisen kalleus, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyys), tonttipula ja kaavoituksen hitaus sekä tyhjien asuntojen ongelma muuttotappiopaikkakunnilla.
Myös asumisen tuet ovat olleet usein kritiikin kohteena. Viime vuosina on esitetty useampia arvioita, joiden mukaan pääkaupunkiseudun asunto-ongelmat voivat jo heikentää koko Suomen taloudellista kasvua ja kilpailukykyä.
Tutkimuksen tekijät voivat itse valita ne aihealueet ja kysymykset, jotka he katsovat tarpeelliseksi asuntopolitiikan kehittämiskohteiden arvioimiseksi. Valiokunta on kuitenkin määritellyt kaksi aihekokonaisuutta, joita tutkimuksessa tulee tarkastella.
Ensimmäinen kysymys koskee pääkaupunkiseudun asuntorakentamista ja alueen asuntojen korkeaa hintatasoa. Tältä osin on tarpeen tarkastella asuntojen hinnanmuodostukseen ja sen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä sekä arvioida muutosten vaikutuksia. Tärkeää on myös selvittää, miksi kohtuuhintaisten asuntojen riittämättömyys on ollut jo pitkään asumisen keskeinen ongelma.
Tutkimuksen toisena kohteena tulee olla asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtien ja vaikuttavuuden arviointi.
Tutkimustulosten perusteella tulee esittää perusteltu kokonaisarvio asuntopolitiikan vaikuttavuudesta, onnistuneisuudesta ja keskeisimmistä kehittämiskohteista.
Lisäksi tulee esittää konkreettiset kehittämissuositukset, miten asuntopoliittisten toimien positiivisia vaikutuksia voidaan lisätä kustannustehokkaasti.
Tarkastusvaliokunta pitää asuntopolitiikan kokonaistarkastelua välttämättömänä tilanteessa, jossa asumiseen on jo pitkään liittynyt merkittäviä ongelmia ja asumiseen myönnettävän valtion tuen määrä on huomattava.