Asuminen kohtuuhintaiseksi vuokrataloissa

Jos ARA-asuntojen kohtuuhintaisuutta koskeva hallituksen esitys hyväksytään, sen jälkeen vuokratalojen korjauksia, eikä käyttövastikkeita voi tasata valtakunnallisesti, vaan ne asukkaat maksavat, joita korjaaminen aikanaan hyödyttää.

Tämä hillitsisi ympäristöministeriön mielestä vuokrien ja vastikkeiden kehitystä rakennuksen ensimmäisinä vuosina. Samalla rakennuksen perusparannuksista koituvat kustannukset tulisivat pääosin niiden asukkaiden kannettaviksi, jotka perusparannuksista aikanaan hyötyvät.

Tällä hetkellä saman omistajan omistamien vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen vuokrat ja vastikkeet voidaan tasata valtakunnallisesti. Tasausta rajoitettaisiin siten, että se olisi mahdollista vain tiettyjen kuntaryhmien sisällä. Myöskään tavanomaisten vuokra-asuntojen vuokria ei saisi jatkossa tasata erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen kanssa.

Lisäksi vuokratalon omistajien tulisi kilpailuttaa suurimmat kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt.

Omakustannusvuokrien valvonta siirrettäisiin kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tehtäväksi. Lisäksi ARA:n käyttöön tulisi uusi sanktio vuokrasäännösten noudattamisen tehostamiseksi.

Omakustannusperiaate käyttöön

Lausuntoja hallituksen esityksestä voi antaa 2.7.2013 asti. Eduskuntakäsittelyyn se on tarkoitus antaa  syysistuntokaudella.

Hallituksen esityksellä pyritään edistämään ARA-asumisen kohtuuhintaisuutta ja sitä, että vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet määritellään omakustannusperiaatetta noudattaen.

Lakiin kirjattaisiin tavoitesäännös, jonka mukaan omakustannusvuokraa koskevien säännösten tavoitteena on vuokralaisilta perittävän vuokran kohtuullisuus. Yksittäisten asuntojen vuokrien kohtuullisuuden arviointi kuuluisi kuitenkin edelleen käräjäoikeuksille asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti.