Aluehallintovirastolta apua yhtiökokouksen koollekutsumiseen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki viime vuonna 58 ratkaisua, jotka koskivat mm. asunto-osakeyhtiöiden erityistarkastusta tai yhtiökokouksen koolle kutsumista.
Aluehallintovirasto voi määrätä asunto-osakeyhtiössä tai osakeyhtiössä toimitettavaksi erityisen tarkastuksen, mikäli hakija osoittaa, että tarkastukselle on olemassa painavia syitä. Aluehallintovirasto voi myös oikeuttaa osakkeenomistajan tai yhdistyksen jäsenen kutsumaan koolle yhtiökokouksen tai yhdistyksen kokouksen, mikäli koolle kutsuminen on aiemmin laiminlyöty.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2014 kaikkiaan 58 tällaista yhteisöoikeudellista vähemmistösuojaa koskevaa ratkaisua.
Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ratkaistiin 25 hakemusta erityisen tarkastuksen määräämiseksi asunto-osakeyhtiöön tai osakeyhtiöön. Hakemuksista hieman alle puolet hyväksyttiin.
Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ratkaistiin viime vuonna myös 33 hakemusta asunto-osakeyhtiön, osakeyhtiön tai yhdistyksen kokouksen koollekutsumiseksi. Hakemuksista hieman yli puolet hyväksyttiin.

Maksullinen palvelu
Menettely perustuu siihen, että Aluehallintovirasto voi laissa säädetyissä tilanteissa antaa virka-apua seuraavissa asioissa:Yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen, Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan määrääminen ja Erityinen tarkastus.
Erityisen tarkastuksen määräämistä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään hakijalta suoritemaksu 310 euroa ja kokouksen koollekutsumista koskevan hakemuksen käsittelystä suoritemaksu 220 euroa. Suoritemaksu peritään sekä hylätystä että hyväksytystä hakemuksesta.
AVIn yhteisöoikeudellisissa asioissa antamista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksistä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valitus AVIn päätöksestä on toimitettava valitusosoituksessa ilmoitetulle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoa hakemuksen tekemisestä